ДАМРЗ съдържа две основни цели:

 • Адекватни минимални работни заплати;
 • Засилване ролята на социалния диалог и покритието с КТД.

МРЗ – основни критерии по Директивата:

 • покупателната сила на законоустановената МРЗ, отчитайки издръжката за живот;
 • общото равнище на заплатите и тяхното разпределение (средни работни заплати по сектори, отрасли, длъжности, региони);
 • темп на растеж на заплатите (средна работна заплата или медиана работна заплата);
 • дългосрочните равнища на производителността на национално ниво и развитие (ръст на производителността на труда, ръст на БДС).
 • 50% от СРЗ или 60% от медианата РЗ.

България днес

„През 2023 г. се измени Кодексът на труда – МРЗ за следващата година да не е по-ниска от 50% от СРЗ, отчетена за 12 месеца към ІІ тримесечие на текущата година.

„МРЗ е винаги по-малко от 50% от СРЗ за текущата година, предвид инфлацията и ръста на СРЗ.

„Липсва връзка на МРЗ с разходите за живот (жизнения минимум).

„Липсва и механизъм новата МРЗ да е във функция и от макропрогнозата (фиг. 1).

„Конвергенция на цените в България е постигната, но конвергенция на възнагражденията не е.

„Социалното разслояване се задълбочава, работещите бедни вече са 11% за 2023 г.

„Покупателната способност на МРЗ не е нараснала значително.

„Създадени са две работни групи към МТСП за транспониране на Директивата.

„Продължават преговорите между работодатели и синдикати за критериите за определяне на МРЗ.

„Продължават и преговорите за разширяване на колективното трудово договаряне.

„Обсъждат се програми, стимули и санкции за насърчаване на КТД.

„Политическата нестабилност допринася за забавяне на процесите по транспониране.

Покупателна способност на МРЗ

 

Насърчаване на КТД

 • Изисквания при обществени поръчки, концесии, подизпълнители и икономически оператори.
 • Създаване на програми, за повишаване на капацитета и за разширяване на покритието с КТД.
 • Преглед и промяна на нормативната уредба.
 • Обмяна на опит с организации и институции в държавите-членки.

Възможности

1.Разширяване на социалния диалог.

2.Засилване на ролята и тежестта на синдикатите в социалния диалог.

3.Намаляване на неравенствата и постигане на адекватна МРЗ.

4.Времеви рамки за водене на преговори за КТД и сключването му.

5.Разпростиране на КТД без участие на изпълнителната власт.

6.Законови санкции при неизпълнение на КТД.

 

 

Изготвил: Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“