На 09 октомври 2012 г. от 10.00 ч., в гр. Враца, в залата на БТПП /Бул. „Хр. Ботев“ 24/, Конфедерация на труда „Подкрепа“ със съдействието на Общински синдикален съюз към КТ „Подкрепа“ – гр. Враца, ще проведе Дискусионен форум на тема: „Създаване на условия за повишаване квалификацията и кариерно развитие на учителите“, насочен към обсъждане на възможности, проблеми, добри практики в сферата на обучението на лица, работещи в сферата на образованието.
Форумът ще бъде открит от г-жа Десислава Димитрова, председател на СРС „Подкрепа“, гр. Враца.
Въпросите, които ще се дискутират са:
– Мотивация за участие в обучение на лица, работещи в сферата
на образованието;
– Национални и европейски приоритети и реализирането им чрез проект BG051РО001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“;
– Оценка на потребностите планиране, организиране и оценка на ефекта от обучение;
– Квалификационни дейности за учители по Програмата за Учене през целя живот.
Целта на форума е да популяризира различни форми на учене, като мотивира заетите лица и ги информира относно съществуващите финансови инструменти.
Участие в Дискусионния форум се очаква да вземат представители на община Враца, представители на РИО на МОМН, директори на учебни заведения, Национален синдикат Образование, учители, представители на неправителствени организации и др.
Г-жа Милка Коджабашиева от Министерство на образованието, младежта и науката ще представи възможностите за финансиране на участие на лица, работещи в проекта Квалификация на образователните специалисти.
Представител на Центъра за развитие на човешките ресурси ще представи програмите и дейностите по Програмата за Учене през целия живот, в рамките на които учители и училища могат да кандидатстват.
Красимира Брозиг и Ива Игнатова, експерти към КТ „Подкрепа“ ще представят специфики при оценяване на потребностите и планиране на обучение сред учители и възпитатели.
Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051РО001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.