На 13 ноември 2012 г. от 13.00 часа в гр. Димитровград, в заседателната зала на „Неохим“ АД, Конфедерация на труда „Подкрепа“ със съдействието на Общински синдикален съюз към КТ „Подкрепа“ – гр. Димитровград ще проведaт първия от поредицата Дискусионни форуми на тема: „Учене на работното място“ с цел обсъждане на възможности, проблеми, добри практики в сферата на неформалното и самостоятелното учене на възрастни с акцент върху обучението на работното място.

Въпросите, които ще бъдат обект на дискусията са:
– Мерки за поддържане и повишаване на квaлификацията на служителите в предприятията;
– Подобряване на информираността и мотивацията на заетите лица в процеса на поддържане на квaлификацията;
– Подготовка и регламентиране на ролята на наставниците в предприятията;
– Признаване и сертифициране на компетенции, придобити на работното място.

Участие в Дискусионния форум се очаква да вземе представител на Агенцията по заетостта, който да представи политиката на агенцията по така формулираната тема и да се включи в дискусията, както и представители на различни структури в „Неохим“ АД, специалисти човешки ресурси, мениджъри, обучаващи институции.

Дискусионният форум се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051РО001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.