Днес, 10 октомври 2016г., в 12.30 ч. в Министерство на здравеопазването се подписа Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” между синдикатите, работодателите и с гаранциите на министъра на здравеопазването. Новият КТД е с напълно нов текст, който беше изработен и представен по идея на Медицинска федерация „Подкрепа” пред партньорите от ФСЗ на КНСБ. След близо 6 месечна работа и преговори с работодателите и МЗ с отстъпки от всички страни се подписа Колективен трудов договор, който предвижда множество социални придобивки за работещите в здравеопазването. С новият КТД е договорено покачване на минималните трудови възнаграждения в сектора средно с 30%. Най-чувствително се покачват заплатите на редовите лекари и специалисти по медицински грижи. Увеличението ще стане факт от началото на 2017 г. за търговските дружества, които се финансират чрез НЗОК и от датата на подписването за бюджетните организации. Значителни придобивки има за професионалистите по здравни грижи и особено работещите в детски заведения и училищните здравни кабинети. Особено внимание е обърнато и на процедурите при пенсиониране на служители, покачването на квалификацията и защитата при уволнение. Чрез новоподписания договор се поставя начало към реалното остойностяване на труда на работещите в сектора – проблем, който многократно бе поставян от синдикатите. При подписването официално бе отбелязано, че от страна на синдикатите първоначалните искания и очаквания бяха значително по-големи, но настоящото увеличение на трудовите възнаграждения, което варира от 15 до 40%, е съобразено изцяло с реалните възможности на наличния бюджет и е обезпечено с реални средства. При всяко покачване на бюджета на НЗОК и минималната работна заплата е предвидена възможност за нови преговори, с което ще може и през периода на действие на настоящото КТД да се преговаря за нови увеличения на възнагражденията.

Целият екип на МФ „Подкрепа”, участвал в преговорите, изразява своето удовлетворение от постигнатия резултат, след приключването на този доста труден и продължителен период на договаряне.