Във връзка с отправените искания за увеличение на работната заплата се сключи настоящото споразумение за следното:
1.Да бъде извършено средно 20 процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата на служителите (до 30.06.2012 г.), работещи в Агенция за социално подпомагане по трудово и по служебно правоотношение.
2.Увеличението да е в сила от 1.07.2012 г.
3.Увеличението на индивидуалните основни месечни заплати да бъде на база на получените оценки на изпълнението на длъжността за 2011 г., при спазване йерархията на длъжностите.
4.НСАС „Подкрепа“ приема настоящото споразумение, като споразумение по исканията, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове на Дирекциите „Социално подпомагане“.
5.НСАС „Подкрепа“ отменя планираните за 5 и 6 юли 2012 г. ефективни стачни действия.

Виж споразумението в Свали като файл.