Становище на Конфедерация на труда „Подкрепа“ относно предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Ваня Григорова

Ваня Григорова

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

1) КТ „Подкрепа“ подчертава, че предложението на четири от общо петте национално представителни работодателски организации за отмяна на това допълнително плащане се основава на внушение, че допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит няма аналог в европейски мащаб. В отделните държави това възнаграждение има различни имена, обхвати и проценти, но по същество е плащане за професионален опит и трудов стаж. Плащане за старшинство или дълголетие; след първата или след третата година трудов стаж; за цялата страна или различен по сектори; само въз основа на брой години или в комбинация със степен на образование; в процент (месечен или годишен) или в абсолютна сума – основният принцип е един и същи.

В Хърватия например това допълнително възнаграждение е в размер на 0,5% за всяка година трудов стаж; в Чехия увеличението на заплатата зависи от степента на образование и трудовия стаж. Във Франция е скала – увеличението на трудовото възнаграждение е едно през първите три години, след това се увеличава. Тук впрочем процентът е над 1,6 на година. В Словения се нарича „добавка за старшинство“, в закона изрично е записано, че работникът има право на такава добавка, а размерът й се определя в колективен трудов договор. Подобна е ситуацията в Испания. В някои държави членки на Европейския съюз доскоро допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж се е базирало на възраст. След влизане в сила на европейските антидискриминационни закони обаче определянето му вече се основава на професионалния опит на работника.

2) Недоумение предизвиква твърдението на работодателските организации, че ако това допълнително възнаграждение бъде инкорпорирано в заплатите, а не се начислява отделно, ще бъде предпоставка за равнопоставеност между млади и повъзрастни служители. Ако наистина това плащане понастоящем е дискриминационно, дори да е включено в основната заплата, то няма да стане по-малко дискриминационно, отново ще се изплаща на по-опитните работници, не и на новопостъпилите.

3)  Размерите на средствата, нужни за т.нар. „клас“, са минимални. За съжаление, няма публична информация за общия размер на тези плащания. Но прегледа на публикувани отчети в Търговския регистър преди няколко години сочи размер между 1,5-2% от всички разходи за труд. Нелепи са опитите такива суми да бъдат представяни като бариера пред наемането на когото и да е, както се твърди в поредица писма, апели, обръщения и приветствия на представителите на бизнеса.

4) Във връзка със сезирането на КЗД, обръщаме внимание, че в списъка по чл. 4, ал. 1 на Закона за защита от дискриминация не присъства „професионален опит“ или „трудов стаж“. В сигнала се внушава, че дискриминацията е възрастова, но сме длъжни да припомним на работодателските организации, че допълнителното възнаграждение, тема на настоящото обсъждане, не се изплаща за възраст, а за стаж и опит. Не само това, законодателят изрично е уточнил в чл. 7, ал. 1, т. 5 от Закона, че не е дискриминация „определянето на изисквания за минимална възраст, професионален опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата, при условие че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането не надвишават необходимото“. Така той е позволил на кандидат-работодателите да поставят изисквания за минимален стаж на лицата, кандидатстващи за определена позиция. За този професионален опит и стаж, който търсят, просто трябва да платят. Ако не им беше нужен, нямаше да го изискват.

5) В последните дни ни беше препратен и сигнал до редица институции за противоконституционност на добавката за професионален опит. В Конституцията е казано, че работниците и служителите имат право на минимално трудово възнаграждение и на заплащане при условия и по ред, определени със закон. Проблемът, според тъжителите, се корени във факта, че допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет чрез наредба. Напомняме, че Кодексът на труда дава възможност на МС да определя допълнителните възнаграждения в наредба. Т.е. смятаме, че нарушение на основния закон няма.

Решенията относно дискриминацията и конституционния (или противоконституционния) характер на това допълнително възнаграждение могат да бъдат взети само от специализираните за това институции и органи. До публикуването на тези решения опасенията на работодателските организации нямат никакво значение за дебатите по темата, повтарянето им цели само и единствено дезинформиране на обществото. Икономически аргументи за отпадане на добавката не съществуват, а в интернет епохата информацията за условията на труд и заплащането в останалите държави е на един клик разстояние и няма особена полза от тиражиране на невярна информация.

КТ „Подкрепа“ е категорично против така направеното предложение за отмяна на регламентираното в чл. 12 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и за инкорпорирането му в основната месечна заплата. В изчакване на сигнала на работодателските организации и до папа Франциск, подчертаваме, че повдигането на темата за отпадането на този елемент от работната заплата цели единствено възпрепятстването на оповестеното от правителството постепенно увеличение на минималната работна заплата и на преговорите по изготвяне на механизъм за МРЗ. КТ „Подкрепа“ не само не подкрепя, но и се бори срещу дългогодишните действия за замразяване на най-ниската заплата в Европейския съюз и осъществявания успоредно с това натиск върху законотворците за още по-сериозно облекчаване на вноса на работна ръка от трети държави. Националното предателство не ни е присъщо.

С УВАЖЕНИЕ:

ВАНЯ ГРИГОРОВА

ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТНИК НА КТ „ПОДКРЕПА“