Според констатациите в новия доклад на Eurofound: Европейско проучване на компаниите, който бе представен по време на съвместна конференция с Председателството на ЕС в Рига – предприятията, в които практиката на участие на служителите е по-добре развита, показват по-добри резултати по отношение на производителността и финансовото си състояние. В доклада, също така се подчертава, че „всички печелят“ от тази практика, защото тя стимулира служителите да покажат своите знания, като същевременно е подчертано, че тези положителни резултати не се проявяват във всички фирми, въпреки въведената система за участие на работещите. Европейското проучване на компаниите разглежда съществуващите на работното място практики по отношение организацията на труда, управлението на човешките ресурси, прякото участие и социалния диалог.

Резултатите показват също, че въпреки кризата, повечето мениджъри (84%) и представители на служителите (67%) съобщават за „добър“ или „много добър“ микроклимат на работното място, дори по-голямата част от предприятията са успели да предоставят по-широка гама от възможности за улесняване на директното участие на служителите си. Предприятията, които прилагат широка гама от променливи схеми на заплащане са по-ефективни от гледна точка на благосъстоянието и производителността си.

Данните от изследването показват, че повече от половината (56%) от представителите на работниците и служителите да докладват, че ползват по-голямата част от работното си време, за да изпълняват преките си задълженията, 32% от тях са получили обучение, а 37% имат достъп до външна помощ и съвети.

По-голямата част от предприятията разрешават ползване на платен отпуск за обучение (71%) или предлагат обучение на работното място (73%), поне за някои от техните служители. Въпреки това, докато по-голямата част от предприятията предоставят обучение поне на някои от своите служители, 13% от предприятията не предоставят никакво обучение. В този контекст, пречките, които възпрепятстват предоставянето на обучение от фирмите трябва да бъдат анализирани, за да се обърне внимание на начините, по които работниците ще се обучават и развиват.

Социалният диалог функционира добре в голяма част от предприятията, но има също значителна група, където липсата на ресурси и на доверие вървят ръка за ръка с по-високата вероятност за протести и стачни действия. Наличието на ресурси за представителите на служителите варира значително между отделните страни.

Постигането на „печеливши за всички резултати не е гарантирано, дори когато имаме налице добри практики“, подчерта г-н Хуан Menéndez-Valdés, директор на Eurofound. „Политиците и социалните партньори имат решаваща роля в насърчаването на най-добрите практики, за повишаване осведомеността и за прилагане на тези инициативи на браншово равнище.“

Настоящото проучване се провежда в момент, когато Европа едва започва да се възстановява от най-голямата криза в света след Голямата депресия от 1930 г. Следователно, за много компании, кризата е основният фактор, който влияе при отговорите.

Фокусът на доклада препраща към Стратегията на ЕС Европа 2020 – по-специално, към нейните водещи инициативи: „Съюз за иновации“, „Индустриална политика в ерата на глобализацията“ и „Нови умения и нови работни места“. За успеха на всички тези инициативи, от решаващо значение е това, което се случва на европейските работни места. Неотдавна дебатът бе съсредоточен върху иновациите на работното място, което подчертава значението на знанията на служителите за постигане на „печеливши“ резултати, които едновременно са в полза на фирмите и на служителите.

Може да почетете пълния текст на проучването на:
http://bit.ly/1CR7REE или в Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, YouTube, и Flickr.