ДОКЛАД

от

инж. Иоанис Партениотис 

         Вицепрезидент, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА”

Официален делегат на българските работници и служители

112-та Сесия на Международната конференция на труда

Женева, юни 2024 год.

 

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа Делегати,

Преди всичко ми позволете от името на българските работници и служители да поздравя Вас и Вашите заместници по повод избирането Ви на толкова значими позиции. Позволете ми също така да изразя своята увереност, че под Вашето председателство на настоящата 112-та Сесия на МОТ ще се генерира ползотворен дебат по всички въпроси от дневния ред.

Последните години в световен мащаб неравенствата застрашително се увеличават, бедността расте, както и рискът от социално изключване, включително във водещите икономики. Богатите стават все по-богати, а бедните – по-бедни.

Европа е изправена пред все по-големи предизвикателства – деиндустриализация, задълбочаващи се проблеми в земеделието, демографската криза, увеличаване на разходите за отбрана за сметка на доходи и социални политики. Наблюдава се значително изоставане на ръста на европейските икономики, спрямо водещите, съответно – загуба на конкурентноспособност и всички произтичащи негативни последствия, инфлацията продължава да е значителна, а в същото време покупателната способност на доходите намаляват, належаща е необходимостта от преоценка на икономическата, финансова и енергийна политика, образователните и здравните системи за справяне с неравенствата, бедността и разслоението на обществата.

Едно от най-важните постижения за гражданите на Обединена Европа – Европейският социален модел бе доразвит с приемането на Директивата за адекватните минимални работни заплати. Това, както и поощряването на колективното договаряне, са съществени стъпки в правилна посока за гарантиране достойни доходи и стандарт на живот на работещите, защита на правата им чрез колективните трудови договори и постигане на стабилност и предвидимост на пазара на труда.

България е една от първите държави в ЕС, регламентирала нормативно МРЗ да е 50% от СРЗ за страната. Но нестабилната политическа обстановка в страната, съпроводена с поредица от предсрочни избори, поне веднъж годишно за последните 4 години, не позволяват да се водят устойчиви политики, включително социални. Българските синдикати постигнаха частични успехи в преговорите с властта за актуализиране на заплатите, но не достатъчно, за да компенсират високата инфлация. Протести обхванаха – държавната администрация, миньори и енергетици, здравни работници, работещи в сферата на културата, учители, преподаватели във ВУЗ, както и заетите в много други отрасли на икономиката.

Една от причините за катализиране на инфлационните процеси и влошаване ситуацията на пазара на труда е Зелената сделка. Самата концепция и начинът на реализирането й създаде достатъчно изкривявания, както на пазара на енергия, така и в предприемаческото поведение в различни икономически сектори, със значителни отрицателни последствия върху инфлацията, бюджета на България, жизнения стандарт на работещите и върху конкурентоспособността на икономиката в България. Затварят се предприятия и се закриват работни места, без да са налице програми и ефективни действия, с които да се гарантира добра алтернативна работа, възможности за предприемачество на съкратените работници или да се насърчи създаването на нови перспективни производства. Под натиска на протестиращите през последните месеци се проведоха срещи за бъдещето на енергетиката, отново се поеха ангажименти за търсене на решение.

Паралелно с навлизането на Изкуствения интелект възникват все по-нови рискове за загуба на работни места, за които също няма стратегия как да се осигури нова заетост.

В пенсионно-осигурителните системи нарастват дефицитите, тъй като работещите намаляват, а пенсионерите се увеличават и пенсиите трябва да бъдат актуализирани поради продължаващият висок ръст на цените. За установяване на устойчивост в пенсионната система, с оглед адаптиране към демографските промени, синдикатите продължават да настояват за премахване на тавана на максималния осигурителен доход.

Считаме, че е крайно време за промяна на данъчната политика – въвеждане на прогресивно облагане на доходите и необлагаем минимум, като дори Мисия на МВФ изрази препоръка в тази насока. В резултат на неолиберални икономически политики, водени през последните 2 десетиления – основно ниски данъци и заплати с цел привличане на чуждестранни инвеститори, днес имаме дефицит от над 200 хил. работници на пазара на труда,  намаляващи инвестиции в икономиката и обезлюдяване от 23% за годините на прехода. Цели отрасли оцеляват, благодарение на работещите пенсионери, които допълват с работа мизерните си пенсии.

Цената за всички тези погрешни политически решения се заплаща от работещите, а тяхното положение не се подобрява, напротив – расте броят на работещите бедни (11% от заетите). За съжаление, след 17 години в ЕС постигнахме конвергенция на цените, но не и на заплатите, расте несигурността за работните места. Трудно се постига съгласие за сключване на КТД с работодателите, ангажираността на държавните институции често е формална, стимулирана и от политическата нестабилност.

Стресът, некачественият живот и храни, липсата на елементарни удобства създават психически и здравословни проблеми и влияят както върху качеството на работата и здравето, така и като цяло върху обществото. Всеки четвърти работещ в България е на МРЗ, а едва 28% от наетите са обхванати от колективни трудови договори.

 

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа Делегати,

Социалната справедливост е отговорност на цялото общество и пътят към постигане на баланс и защита на интересите на работещите трябва да се осъществява чрез социалния диалог. Разширяването на колективното договаряне и развитието на механизма за определяне на адекватната МРЗ задължително минава през засилване на ролята и на тежестта на социалните партньори.

Времето изисква от нас да пристъпим към ефективни действия за защита на правата на работещите, да се борим за адекватно заплащане на труда и справедлива данъчна и осигурителна система, за достъпно и качествено образование и здравеопазване, за достойни пенсии.

Пожелавам ползотворна работа на 112-тата Сесия на Международната конференция на труда  и благодаря за вниманието!