УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Днес, 24 януари 2013 г., започнаха преговорите между синдикатите и ръководството на „ВМЗ“ ЕАД, Сопот, свързани с изготвяне на оздравителна програма на дружеството.
Представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ констатираха, че предоставената ни информация на 21.01.2013 г. в 17:00 часа не е пълна и достатъчна, за да се направи обстоен икономически анализ. Липсва комплексна оздравителна програма, а се предлага единствено един от нейните елементи – предложение за съкращаване на 900 работници и служители при условията на масово уволнение.

Настояваме да ни бъде предоставена следната информация:
– Производствена програма по месеци за първо полугодие на 2013 г. на база очакваните договори за поръчки и разчет по месеци за необходимия персонал за изпълнение на същата.
– Икономическият ефект от изготвянето на оздравителната програма, в т.ч. очаквани приходи и очаквани икономии от предлаганите мерки.
– Отчет за приходите и разходите за 2012 г. по видове и информация по Баланса на дружеството за 2012 г. Анализ на изразходваните 7,5 млн. лв. през 2012 г. по договори, които ще се изпълняват авансово през първото полугодие на 2013 г.
– Актуално щатно разписание по структурни звена и подразделения и реално заетите бройки по него, за да се установят незаетите щатни бройки. В предоставените ни справки е посочено, че щатното разписание към 31.12.2012 г. е за 3597 щ.бр., а списъчният състав към същата дата е 3061 човека.
– Икономически анализ за положителния ефект от предлаганите от Вас съкращения на 900 души, в т.ч. осигуряване на средства за изплащане на дължимите работни заплати и дължимите обезщетения по КТ и КТД.
– Действия за осигуряване на средства за ритмично изплащане на трудовите възнаграждения на оставащите на работа в предприятието.
– Възможностите и задълженията на дружеството за пренасочване и преквалификация на евентуално определените за освобождаване работници и служители.
– Ролята на мениджърския екип за работа по схемите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ на МТСП – „По-близо до работа“ и „На път“.
– Регистрираният престой за 2012 г., разбит по тримесечия и по причини/без престоите поради временна неработоспособност, платен годишен отпуск и други видове отпуск по КТ и КТД/.

Синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа“ изразяват своята готовност да водят преговори и днес следобяд, и утре, и през следващите дни до постигане на споразумение с цел намаляване на негативния ефект от предлаганите от Вас съкращения.

За КТ „ПОДКРЕПА“:
За КНСБ: