Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев – официален делегат на българските работещи, изнесе своя Доклад за България пред 5000 делегати от 185 страни, участващи в 102-та Международна конференция на МОТ в Женева, която се провежда от 5 до 20 юни под наслов „Да изградим бъдещето чрез Достоен труд“.
Сред основните теми, които се обсъждат на конференция са:
1. Трудовата заетост и социалната защита в условията на новия демографски контекст.

Според Доклада на МОТ, новият демографски контекст основно се характеризира с намаляване на раждаемостта и с увеличаване продължителността на живота в световен мащаб, което води до „застаряване на населението“. Макар и с различна скорост и в различни времеви хоризонти, тази тенденция се отразява на страните от всички региони по света – както на индустриализираните, така и на развиващите се. Прогнозира се, че до 2050 г. населението над 65 години ще се утрои, в резултат на застаряването на населението в целия свят. Три четвърти от възрастните хора ще живеят в развиващите се страни. Този нов демографски контекст ще окаже значителни последици върху заетостта и социалната защита. Той ще се отрази върху въпроси, свързани с количеството и качеството на работната сила, професионални умения, производителност и доходи, бедност, устойчивост на системите за социална сигурност, миграция и много други, които изискват адекватни, навременни, далновидни и структурни политически отговори. Докладът, който ще бъде дискутиран на настоящата МКТ, като основа на общите разисквания, предлага подход на съчетаване н интегрирана заетост и социална защита за решаване на това демографско предизвикателство.

2. Устойчиво развитие, достоен труд и зелени работни места.
Последните две десетилетия бяха белязани от все по-голямото изчерпване на природните ресурси, от нарастващи нива на замърсяване и от съществени изменения на климата, съчетани с рекордни нива на безработица и задълбочаване на бедността и социалното изключване. Делегатите на МКТ ще обсъдят три основни възможни решения – създаване на работни места, модернизиране на съществуващи работни места и социално включване, както и три предизвикателства – загуба на работни места от икономическо преструктуриране, приспособяване към измененията в климата и намаляването на доходите, също така и предизвикателствата пред реализиране на целта за достоен труд за всички в прехода към екологично устойчиви предприятия.

3. Стратегическите цели на социалния диалог, резултат от приетата от МОТ през 2008 г. Декларация „Социална справедливост за справедлива глобализация“.

Декларацията от 2008 г., приета от 97-та МКТ посочи основните съставни елемента на инициативата „За достоен труд“ за насърчаване и постигане на напредък и социална справедливост през четири стратегически цели – заетост, социална закрила, социален диалог и трипартизъм. Декларацията също така подчертава факта, че липсата на насърчаване на всяка една от тези цели, може да възпрепятства напредъка към насърчаване на другите, като подчертава тяхната взаимна взаимозависимост. Делегатите на МКТ ще обсъдят възможностите социалният диалог и трипартизмът да се превърнат в сновна парадигма за насърчаване на социалната справедливост, както и насърчаването на достойните условия на труд. В основата на тази парадигма стои базисното схващане, че диалогът между участници с различни интереси, гледни точки и възгледи е най-ефективният начин за намиране на правила и политики, които ще работят на практика за широка полза на обществото не само по време на настоящата криза, но и след това.