Съвместно обръщение на синдикатите и на организациите на гражданското общество към Европейските лидери

Отбелязвайки 60-та годишнина от подписването на Договора от Рим, ние, имаме изключителната възможност да направим преглед на постигнатото в Европа да момента и да преценим какво още трябва да направим, за да осигурим устойчивото бъдеще и просперитет за всички граждани на Европа. Това е една възможност, която ние призоваваме лидерите на Европа да не пропускат и от която да  се възползват в най-голяма степен. Решително да заемат своята ръководна роля, да покажат своята визия и смелост да върнат Европа на пътя към устойчиво бъдеще, гарантиращо  правата на всички и уважаващо съществуващите граници.

Ние не трябва да се задоволяваме с оценката колко е стигнала Европа от 1957 г. досега, тогава са обединени само няколко нации, твърдо решени да излязат от пепелта на Втората световна война и да осигурят по-спокойно и обединено бъдеще. Днес Европейският съюз е най-голямата и най-успешната мирна инициатива на нашето време, той е място, където европейците намират богатство в своите културни различия и черпят сила от общите си ценности и стремежи, гарантиращи повече стабилност, сигурност и просперитет, отколкото в много други места по света.

Но ние не можем да си позволим да бъдем безучастни: още много трябва да бъде направено, за да се изгради устойчив свят за сегашните и бъдещите поколения. Европа осъществи сериозен напредък, но обещанията от тези ранни дни все още не са напълно постигнати и все още не сме поставили ценностите си в центъра на развитието на Европа – демокрацията и участието, равенството и социалната справедливост, солидарността и устойчивостта, зачитането на върховенството на закона и човешките права -всички тези принципи бяха подкопани.

Днес гражданите поставят под съмнение причината за съществуването на Европейския съюз, легитимността на правителства и на основните политики, както и способността на съществуващите структури за управление да отговорят  на най-неотложните предизвикателства пред обществото. В резултат на това доверието в публичните институции рязко спада.

В тези несигурни времена, европейските граждани търсят не намаляване, а по-силен акцент върху тези основни „европейските ценности“. Те търсят икономическо, социално и екологично благосъстояние. Икономическо благосъстояние под формата на просперитет за всички и нов начин на преразпределение на богатството. Социално благополучие чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за всички и чрез укрепване на социалното измерение, което ни обединява. Екологично равновесие, осигуряващо здравословна околна среда, която осигурява живота на Земята и защитава нашата чиста вода и въздух.

Ето защо Ви призоваваме, като лидери на Европа, да се откажете от този икономически модел, който само задълбочава неравенствата, вместо да инвестира в „социална пазарна икономика“, която да работи в полза на всички хора. Сега бедността и социалното изключване са на неприемливо високи нива и ние трябва да се върнем към по-всеобхватни икономически политики, които да гарантират правилно разпределение на  благополучието на Европа, без същевременно да се нанасят вреди на планетата.

Призоваваме и също решително да подкрепите възраждането на нашите основни ценности и да инвестирате в  заетостта и образованието, основани на критично и иновативно мислене, за да бъдат защитени нашите демократични общества и за да бъде преодоляно чувството за несигурност, усещано от повечето хора. Призоваваме вас – лидерите на Европа, да гарантирате равенството между половете, правата на човека, свободата на религията, демокрацията и върховенството на закона да бъдат спазвани и уважавани както на равнище ЕС, така и на национално равнище. Ние искаме да видим една по-гостоприемна Европа, където приносът на всеки е добре дошъл и миграцията е призната като дар за обществото, а не – начин за неговото обезсилване и източване.

Също така, Европа трябва да изиграе своята роля по отношение на справянето с глобалните предизвикателства. Още по-конкретно климатичните промени представляват екзистенциален риск за нашия свят. С тази опасност трябва да се справим и то не само от съображения за опазване на околната среда, но също така и с цел да се предотврати ескалация на конфликта, да се предотвратят последващи проблеми, като например – глад и принудителна миграция.

Въз основа на нашия призив за „Нова Европа за хората, планетата и благоденствие за всички“ (от месец септември 2016) бихме искали да използваме възможността на 60-та годишнина от Договора от Рим да затвърдим вярата в европейската интеграция и да направим конкретни предложения на държавните глави и правителствените ръководители от ЕС, тъй като именно те са отговорни за бъдещето на Европа.

Ние призоваваме за:

– Стремеж към постигане на една Европа, която насърчава и защитава гражданските, политическите, социалните, икономическите и културните права на всички и която подкрепя дори хората, намиращи се извън нейните граници и реализацията на техните права;

– Предоставяне на Програмата за устойчиво развитие Европа 2030, определяйки Целите за устойчиво развитие и принципите, които са в тяхна подкрепа, принципите, на които ЕС и националните политики се основават;

– Пълно приложение на Споразумението от Париж посредством подобряване на енергийната ефективност и ускоряване на справедливия и устойчив преход към чиста и достъпна енергия от възобновяеми източници, с цел да се запази глобалното затопляне далеч под 2° C и продължаване на усилията за поддържането му в рамките на 1,5° C;

– Укрепване на представителната и приобщаваща демокрация с особено участие на хората не само по време на избори, а предоставяйки възможност на разнообразното гражданско общество да се развива;

– Укрепване на образованието като обществена отговорност, предлагаща обучение през целия живот за всички, с цел да се развива активно гражданство, критично мислене, социално включване, а също и познаване на устойчивото развитие и правата на човека;

– Преход на работещите и на индустриалните райони от настоящия икономически модел към модерна, оживена, зелена и социално справедлива икономика, в която се пази и цени нашия човешки и природен капитал;

– Европейски социален модел, който осигурява пълна закрила на всички работници и служители, всички потребители, както и всички хора, живеещи в ЕС; такъв социален модел, който реверсира разликата в благосъстоянието и който редуциира бедността и социалното изключване;

– Европейски съюз със силен стълб на социални права, който гарантира качество на заетостта и справедливо заплащане и който се бори срещу неравенството между жените и мъжете, срещу дискриминацията на деца, младежи, такава, която се базира на раса, сексуална ориентация, полова идентичност, социално-икономически статус, възраст, увреждане, малцинство или друго положение.

В условията на един свят, който търпи промени, по-бързи от всякога, европейското единство и солидарност са точно толкова важни сега, колкото са били и преди 60 години. Солидарността ни обедини и точно тя е единственият път напред. Нито едно от настоящите предизвикателства не може да бъде разрешено от една нация поотделно или една група от отделни хора.

Въпреки всичко това, налице е спешна необходимост Европейският съюз и неговите институции да се обвържат отново с реалностите, мечтите и надеждите на своите граждани, особено ако в дългосрочен план целесъобразността и оцеляването на Съюза трябва да бъде гарантирано. Точно сега е моментът да се преосмисли посоката, по която ще поемем, да се обвърже с нашите постижения и да се поставят основите за следващите 60 години европейска интеграция.

Очакваме от вас, като лидери на Европа, да имате куража и визията да поведете прехода към устойчива, демократична и приобщаваща Европа. Очакваме от Вас да изслушате хората в Европа и да използвате като повод срещата на върха в Рим за постигане на силен, съвместен ангажимент за по-добро и по-устойчиво бъдеще.