Прегледът от страна на Европейската комисия относно европейските правилата за обявяване в несъстоятелност предоставиха важна възможност за подобряване на закона, така че да се гарантира, че работещите хора са адекватно защитени – отбелязаха от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

В свое изявление днес, по време на конференция в Словакия, конфедералният секретар от ЕКП – Естер Линч, заяви че: „Конвергенцията на правилата за обявяване на несъстоятелност в рамките на Европейския съюз са пътят, по който трябва да поемем“. Също така, подчерта липсата на признание относно уязвимото положение, в което се намират работниците и служителите.

„В цяла Европа работещите хора понасят последствията от несправедливите правила за обявяване в несъстоятелност, които ги поставят в ситуация на безпомощност – често уволнявани без предупреждение, без предварителна консултация или изплащане на дължимите заплати, обезщетения или/и всякакви други плащания, дължими към тях“, каза също Естер Линч.

„Европейската комисия трябва да слезе на земята, да погледне по-реално и да разбере какви са проблемите на служителите, когато безскрупулни работодатели злоупотребяват с правилата обявяване на несъстоятелност и ги лишават от полагащите им се права, според множество от директиви на ЕС.“

„Формулиране на европейски правила за преструктуриране на предприятия без обвързване и съобразяване със законодателството относно несъстоятелността и трудовото законодателство, е крайно неприемливо, но все още не е твърде късно да бъде поправено. Редица предпазни мерки могат да бъдат въведени с цел спасяване на жизнеспособни предприятия и работни места и същевременно подсигуряване на адекватна закрила на интересите на работниците и служителите.“

Днес ЕКП призова Комисията да подобри правилата за обявяване в несъстоятелност, като:

  1. Изиска от страните-членки да предоставят реалистичен механизъм за възстановяване на дължимите възнаграждения, обезщетения и други неизплатени парични средства във всички видове ситуации, включително при обявяване в несъстоятелност;
  2. Отпадне практиката за обявяване на „предварително планирана” несъстоятелност, за да бъде освободен персоналът, нает на постоянен трудов договор, според старите и неизгодни за работодателя правила и условия за наемане на работа;
  3. Задължаване на работодателите да поддържат поне едно минимално равнище на активите на фирмата си, поредством което винаги да бъдат в състояние да изплатят натрупаните задължения към своите работници и служители, дори и в случай на несъстоятелност;
  4. Укрепване и промотиране на правото за провеждане на консултации с цел да се подсигури работещите да имат право да бъдат информирани и консултирани с оглед постигане на споразумение при планове за бъдещо преструктуриране, независимо от това колко хора са изложени на риск да загубят своята работа;
  5. Задължаване на работодателя да проведе информиране и консултиране на служителите, когато обмисля решение, чийто резултат би могъл да доведе до съкращаване на работници.

ЕКП отхвърля всяко предложение за намеса и каквото и да било намаляване на съществуващите защити и права на работниците и служителите, независимо от поредното преразглеждане на правилата за обявяване на несъстоятелност на компаниите.