може да бъде добър пример за маскиране на евро-жаргонa или да бъде шанс за Европейския съюз да се превърне в основен елемент и да заяви ясно, че негов основен приоритет е да насърчава социалния напредък и да се постигне по-добър живот за европейските работници и граждани.

До голяма степен доказателство в този аспект ще бъде начинът, по който стълбът се прилага, включително на национално равнище.

На 17 ноември, в Гьотеборг, Швеция, лидерите от ЕС ще „оповестят“ толкова широко дискутирания социален стълб. Това ще бъде и кулминацията на обещанието от 2014 г. на президента на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер да създаде социална Европа „Тройно A“. По онова време, в отговор на членовете на европейския парламент, Юнкер призна, че Комисията е изправена пред своя „последен шанс“ да възстанови доверието на хората в ЕС. Това е и посланието, което Европейската конфедерация на профсъюзите разпростира в навечерието на срещата в Гьотеборг: времето на ЕС да си възвърне доверието на трудещите се изтича.

Според нас, Европейският стълб представлява една основа, върху която да се изгради по-голяма социална справедливост посредством по-сигурни работни места и по-справедливи заплати, социални инвестиции и разумен баланс между професионалния и личния живот, които да позволят на работниците и техните семейства да живеят достойно, без постоянна заплаха от бедност и без постоянни затруднения. Стълбът не бива да се превърне в таван, който просто да укрепи съществуващите вече неолиберални политики на ЕС. Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) вярва, че социалният стълб има потенциала да донесе реални ползи, но само ако бъде прилаган по правилен начин.

Ето защо синдикатите настояват за план за действие и бързо стартиране на съответна законодателна програма. Това трябва да бъде допълнено и от мониторинг и оценка в рамките на ЕС, за да се гарантира напредък и постигане на по-голямо сближаване между държавите-членки, като се разрушат вредните различия в заплащането между източните и западните страни, които са и основен двигател на социалния дъмпинг. Тъй като много от мерките трябва да се приложат на национално равнище, съществува реална опасност десните правителства и коалиции на власт в някои държави-членки да не успеят да изпълнят договореното. Изключително важно е това да бъде предотвратено.

Укрепване на Стълба

Определихме десет „градивни елемента“, които да гарантират, че социалният стълб постига своите целите, а синдикатите в целия ЕС провеждат кампании във връзка с тях в навечерието на срещата на високо равнище. Те са насочени към бързо постигане на споразумение между националните правителства за започване на работа – и независимо от потенциалната опозиция на работодателите – План за действие и инвестиции, посредством които да бъдат реализирани принципите в практика. За да бъдат ефективни, мерките на социалните стълбове трябва да бъдат подкрепени от европейско финансиране. Призоваваме към увеличаване на социалните разходи, като бъде увеличен делът на Европейския социален фонд до 30% от бюджета на ЕС за кохезия.

Европейската конфедерация на профсъюзите признава, че в рамките на пакета на социалния стълб Комисията вече предложи някои добре приети законодателни актове, като например този за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, както и този за преразглеждане на директивата относно командироването на работници с цел борба с измамите и експлоатацията. Сега призоваваме към укрепване на тези мерки и към въвеждане на допълнително европейско законодателство за приложение на социалните права, включително на нови директиви за защита на дигиталните, самостоятелно заетите и нестандартните работници; по-строги закони за равно заплащане и права на майчинство; и защита на „подаващите сигнали за нарушения“.

Социалният стълб се нуждае от активната подкрепа на всички държави-членки, на социалните партньори – синдикати и работодатели, както и всички органи на ЕС, включително Европейската централна банка и Съда на Европейските общности. Подобренията в процеса на правене на икономическа политика би трябвало да означават въвеждане на икономически и социален семестър с препоръки за социална политика, специфични за отделните държави, а също и индекс, измерващ напредъка на страните-членки.

Всички ще бъдат обхванати

Европейската конфедерация на профсъюзите поднови своя призив за включване в Договорите за ЕС на Протокол за социален напредък, за да се противодейства на последиците от предишни решения на Съда на ЕС, които дават предимство на икономическите свободи над човешките и социалните права. Гражданите трябва да бъдат уверени, че ЕС съществува, за да се насърчава социалната справедливост и благоденствие. Ние изискваме повече и по-добър социален диалог, възстановяване и укрепване на организацията на синдикатите и колективното трудово договаряне – най-добрият начин да се гарантират по-добри условия на труд и трудови права. ЕС следва активно да насърчава социалния диалог във всички държави-членки, а също така и да подкрепя „изграждането на капацитет“, за да бъдат в състояние работодателите и синдикатите да договарят и прилагат споразумения.

Накрая, ние предлагаме Фонд за справедлив преход в подкрепа на работниците в процеса на адаптация към зелени технологии и цифровизация. Никой не трябва да бъде забравен.

Нашият призив за действие е много важен и изискващ бърза реакция, тъй като през 2019 г. мандатът на Комисията ще приключи и Европейският парламент ще проведе нови избори. За да имат новите закони време за завършени законодателните процедури, те трябва да бъдат въведени през пролетта на 2018 г. Оповестяването на Европейския стълб на социалните права е само началото на този процес. Времето на ЕС да си възвърне доверието на трудещите се изтича.