Какво е Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)?

ЕФПГ, създаден през 2007 г. по инициатива на Европейската комисия, е фонд на солидарност, целящ осигуряване на помощ на работещите, загубили своята работа вследствие на промените в международната търговия, причинени от глобализацията. Целта на ЕФПГ е да помогне на работниците, загубили работата си в резултат на настъпилите изменения в международната търговия възможно най-бързо да намерят нова работа.

ЕФПГ ще оказва помощ на индивиди, еднократно и за определен период от време: мероприятията, финансирани от ЕФПГ са за определен краткосрочен период и не могат да превишават 12 месеца.

Фондът разполага с бюджет от 500 милиона евро годишно. Включени са също сумите, осигурявани от страните-членки на ЕС и правилата за работа на Фонда позволяват съфинансиране на национално равнище, което може да достигне до 50% от общото финансиране.

ЕФПГ в действие

Дейностите, по които се осъществява финансиране от ЕФПГ са: оказване на помощ при намиране на работа, осигуряване на професионални консултации, обучения, легитимиране на придобит трудов опит, намиране на свободни работни места, осъществяване на мероприятия за целенасочено и активно стимулиране на по-възрастните работници или на тези в неравностойно положение.

Всички страни-членки могат да се възползват от ЕФПГ при положение, че покриват следните условия:
а) доказано наличие на взаимна обвързаност между загубилите работните си места и значителни структурни и количествени промени в обема на извършените международните търговски сделки. Ясно очертана тенденция на изнасяне на дейности в други страни или непредвидени съществени загуби на европейския пазар в съответните сектори;
б) За четири последователни месеца – минимум 1000 работници в предприятие от страна-членка трябва да са загубили своите работни места, включително и предприятията-доставчици. За някои отрасли този четиримесечен период може да бъде удължен до девет месеца;
в) в случай на възникнали непредвидени обстоятелства или в случаите на необходима интервенция на по-малки пазари на труда, ЕФПГ може да се намеси, без да е необходимо наличието на предходните две условия.

Съществуват четири етапа в процеса за получаване на финансиване от ЕФПГ а именно:
– Разработване на национален план за оказване помощ на работници, пострадати от негативното влияние на глобализацията и по-специално на предизвиканите от нея съкращения;
– Подаване на молбата до Европейската комисия за ползване на средства от ЕФПГ от съответната страна – членка;
– Оценка на националния план и предложение за размера на финансовата подкрепа от Европейската комисията;
– Приемане на решение за разрешение или отказ за приемане на предложението на Европейската комисия от Европейския парламент и Съвета.
Ползватели и облагодетелствани лица от фонда са работници, които получават помощ чрез държавата, а не чрез предприятията или местните власти.

ЕФПГ – интервенции

През 2007 г. Европейската комисия получи 10 молби за намеса във връзка с около 11 400 работещи. Според доклад от месец юли 2008 г. на Европейската комисия Солидарност и промени, помощта, осигурена от ЕФПГ за 2007 г. се равнява на 18.6 милиона евро, което представлява около 3.7% от позволената годишна максимална сума от 500 милиона евро.

Отраслите, в които ЕФПГ се намесва са текстилна и автомобилена промишленост, металургия. От друга страна, що се отнася до броя на държавите-ползвателки, то седем страни-членки са кандидатствали за получаване на помощ от ЕФПГ през 2007 г, а именно – Финландия, Франция, Германия, Италия, Малта, Португалия и Испания.

Най-актуалната статистика на Комисията показва, че през 2008 г са получени три молби – от Италия, Литва и Испания. В случай че Европейският парламент и Съветът одобрят последната молба, подадена от Испания и одобрена от Комисията на 10 февруари 2009 г. за сумата, надхвърляща 1 694 300 евро, то това финансиране би следвало да подпомогне 370 работника, които са загубили работните си места в автомобилостроенето поради ограничаване и до преустановяване на произведствена дейност в някои страни като Мароко, Турция и Тайван.
Като пряка последица от икономическата криза, настоящата финансова криза влияе изключително сериозно върху рязкото увеличение на броя на молби до Европейската комисия за получаване на помощ чрез ЕФПГ.

Към какво призовава синдикалното движение?

По време на създаването на ЕФПГ европейското синдикално движение насочва вниманието на Комисията към някои акценти и аспекти на този фонд, които биха допринесли за подобряване на дейността му. Ако правилата за създаване и функциониране на ЕФПГ бъдат подложени на преразглеждане, основна цел ще бъде разширяването и трансформирането му във фонд, подпомагащ работниците, загубили своите работни места, независимо дали тази загуба се дължи на глобализация или на финансова криза.

По-специално ЕКП счита, че е много важно Комисията да стартира извършването на подробна оценка на последиците от Европеизацията, а не само от Глобализацията: все повече се забелязва тенденцията бизнесът да премества своята дейност в ЕС. Като цяло, основна причина за това са ниските заплати в някои региони важна последица за заетостта в тези райони. Становището на ЕКП е, че ЕФПГ трябва да се фокусира над този все по-разрастващ се и широко разпространен вече феномен.

Сред основните искания на европейските синдикати са: участие на социални партньори, особено по време на подготовката, прилагането и изготвянето мониторинга на помощите предоставяни от Фонда, намаляване на прага от 1000 съкратени работници, както и подобрения за по-висока степен на интегрираност и обвързаност на ЕФПГ със съществуващите европейски финансови политики и инструменти и по-специално с тези на Европейския Социален Фонд. В случай че разходите надхвърлят определения максимум от 500 милиона евро на година, ЕКП настойчиво изисква от Комисията да преразгледа и увеличи сумата, определена за финансиране.