Обединени в рамките на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), ние – синдикалните лидери на Европа, искаме да отправим своя призив и да предложим сключване на социално споразумение в Европа.

– С оглед на това, че следвоенното организиране в соациален аспект, което доведе до създаването на европейския социален модел и до формирането на Европейския съюз, е застрашено;

– С оглед на покачващите се равнища на неравенството и различията, нарастващата бедност, увеличаващата се безработица, разочарованието от европейската идея;

– С оглед на това, че принципите на демокрацията в трудов аспект, както и на социалния диалог или биват пренегвани, или потъпквани;

– С оглед на застрашително нарастващия национализъм, популизъм, расизъм и ксенофобия, което от своя страна води до отхвърляне на европейския интеграционен процес.

Ние считаме, че европейската интеграция е добър начин да се осигури бъдеще за гражданите на един глобализиран свят. Валутният съюз има същата цел.

Ние подкрепяме провеждането на координирани икономически политики, както и стремеж за постигане на стабилни публични сметки, но осъждаме въведените мерки на недемократично икономическо управление, доколкото те подкопават социалните постижения, постигнати през последните десетилетия, подтискат устойчивия растеж, икономическото възстановяване и заетостта. Това е причината да се противопоставяме на фискалния пакт.

Ние считаме, че основните човешки права са по-важни от икономическите такива.

Ние отхвърляме всички политики, водещи до спад в данъците, заплащането, социалните осигуровки или околната среда.

Убедени сме, че ЕС трябва да се съсредоточи върху качеството на заетостта, справедливото заплащане, равното третиране, провеждане на ефективен социален диалог, синдикалните права, социалната защита, включително стабилни пенсии и висококачествени обществени услуги.

Ние бихме искали да припомним, че основната цел на ЕС е постигане на икономически и социален прогрес.

С оглед на всички тези причини, ние настояваме за сключване на социално споразумение за Европа, чието съдържание предлагаме да бъде дискутирано и съгласувано на трипартитен принцип на равнище ЕС.

Европейската конфедерация на профсъюзите счита, че следните няколко елемента трябва да бъдат включени в социалното споразумение:

Социален диалог:

– Зачитане автономността на социалните партньори; да няма намеса над постигнатото в колективните трудови договори;
– Ефективно включване на социалните партньори в европейското икономическо управление и в националните планове за реформи с цел да се подсигури справедливо разпределение на усилията в случаите, когато е нужна промяна.

Икономическо управление, насочено към постигане на устойчив растеж и заетост:

– Предприемане на спешни мерки за преустановяване на кризата с държавните дългове; Европейският Фонд за финансова стабилност да получи банков лиценз, като му се даде възможност да се рефинансира от Европейската Централна Банка и да издава еврооблигации;
– Устойчивите инвестиции да не бъдат включвани в изчисляването на държавния дефицит;
– Употреба и усвояване на европейските структурни фондове, Европейската банка за инвестиции, издаването на еврооблигации, облигации за проекти и данък върху финансовите сделки, за да се повишат допълнително приходите за социални и екологични цели;
– Гаранция за всички млади хора в Европа, гарантираща предоставяне на адекватни възможности за обучение или работа, в рамките на четири месеца при безработица или при напускане на училище.

Икономическа и социална справедливост:

– Справедливо данъчно облагане, включително данъци върху високите доходи и богатство, край на данъчните убежища, укриването на данъци и на данъчните измами;
– Мерки за осигуряване на равно заплащане и равни права при еднакъв труд, положен на едно и също работно място; Колективните трудови договори следва да се прилагат над всички, независимо от формата на техния договор;
– Предприемане на мерки с цел намаляване на различието в заплащането между мъже и жени;
– Повишаване на националните минимални работни заплати, постепенно достигайки най-малко 50% от средната за работна заплата;
– Хармонизация на корпоративната данъчна основа и на минималните ставки за данъчно облагане за компаниите.

Финансова стабилност:

– Решителни действия срещу спекулациите;
– Правила за осигуряване на солиден и стабилен финансов сектор, който да обслужва реалната икономика, предлагайки прозрачни финансови продукти.

Призоваваме европейските работодателски организации, както и институциите на ЕС, да се ангажират в дискусията относно новата посока, по която социална Европа трябва да поеме.