Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), и по-специално чл. 11. (1) Когато по колективния трудов спор не се постигне споразумение по чл. 3 или по чл. 4, ако е потърсено посредничество и/или доброволен арбитраж, или работодателят не изпълни поети задължения към тях, работниците могат да стачкуват, като временно преустановят изпълнението на трудовите си задължения.

(2) Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство от работниците в съответното предприятие или поделение.

(3) Работниците или техният представител са длъжни да уведомят писмено работодателя или неговия представител най-малко 7 дни преди началото на стачката, да посочат нейната продължителност и органа, който ще ръководи стачката.

(4) При условията на предходната алинея работниците могат да обявят стачка от солидарност в подкрепа на законна стачка на други работници.

(5) Работниците могат без предварително уведомяване да обявят предупредителна стачка, която не може да продължава повече от един час.

По отношение на организацията и провеждането на предупредителна стачка, следва да се отбележи, че това е една от формите на ефективни стачни действия, регламентирани чрез разпоредбите на ЗУКТС. За провеждането на предупредителна стачка трябва да са налице всички предвидени в закона предпоставки и изисквания. Единственото отклонение, което законодателя допуска в случаите на провеждане на предупредителна стачка е визираното в чл.11, ал.5 от ЗУКТС правило, според което в тези случаи не е необходимо да се реализира процедурата по задължителното предварително уведомяване на работодателя или неговия представител най-малко  7 дни преди началото на стачката, с посочване в уведомлението на нейната продължителност и органа, който ще ръководи стачката.

С други думи, предупредителна едночасова стачка може да се проведе законно без да се уведомява работодателя по правилата на чл.11, ал.3 от ЗУКТС, но законността на стачката се обуславя от наличието и спазването на останалите изисквания, които са:

  • Да е налице колективен трудов спор;
  • Да е отправено искане по чл.3 от ЗУКТС за провеждане на преговори и да са проведени преговори по чл.3 ЗУКТС ;
  • Да е взето Решение за обявяване на стачка. Решението трябва да бъде взето с мнозинство 50%+1 от гласовете на всички работещи при съответния работодател.