Резолюция,одобрена на заседание на ИК на ЕКП, 21-22 октомври 2014

Ключови послания:

ЕКП призовава за приемане на Директива, която да гарантира нови, интегрирани възможности и форми за участие на работниците в управлението на европейските дружества. Основана на вече съществуващите достижения на правото на ЕС, подобна нова Директива следва да гарантира по-високи изисквания за информирането и консултирането, да въведе амбициозни минимални стандарти за участие и да регламентира допълнителни форми за влияние на работниците и служителите върху управленческите процеси.

Тази Директива трябва да се превърне в основна форма на защита на правото на работниците на информация, консултации и на това те да бъдат представени в управляващите органи на всички европейски дружества. Тази нова Директива ще включва всички вече съществуващи достижения на правото за информация и консултация (например: Директива 2002/14 / ЕО).

Тази нова Директива относно правото на информация, консултации и участие в управителните органи във всички европейски дружества ще има за цел да запълни пропуските и празнотите в законодателството на ЕС. С това свое предложение за нова Директива, ЕКП предлага една наистина европейска визия за фирмено законодателство в ЕС. Европейският съюз е задължен да даде категоричен и ясен сигнал, че той ще защитава единствено бизнес моделите, които са основани на социалната справедливост и устойчивост.

Правомощията на синдикалните организации са от ключово значение и те трябва да бъдат гарантирани от тази нова Директива.

Основни мотиви:

Демокрация на работното място необходимо е да се засили участието на работниците

Правото на информиране и консултиране е основно право, признато в Хартата на основните права и на ревизираната Европейска социална харта. Също така, това право е посочено като социална цел в Договорите за учредяване на Европейския съюз. Това означава, че ЕС не е само има задължение да защитава правото на диалог между фирмените ръководства и работниците, също така е необходимо ЕС да популяризира това право. От много години ЕКП води политика за устояване на схващането, че демокрацията на работното място е ключов елемент на устойчивото развитие на компаниите. Накратко, повече участие на работещите означава повече социална справедливост и по-добро корпоративно управление. Но ние непрекъснато си даваме сметка, че има редица слабости в законодателната правна рамка на ЕС, както и в нейното прилагане. Тези слабости застрашават самата визия за справедлив и устойчив бизнес.

Същевременно европейското законодателство относно участието на работниците страда от лошо приложение. Провеждането на адекватни консултации често е затруднено от забавяне на информацията, от предоставяне на непълни и недостатъчни данни. Информацията и консултациите са необходима отправна точка за останалите форми на участие на работещите. На практика информирането и консултирането се провеждат добре в тези компании, в които представителството на работниците в управителните органи е адекватно, тъй като това участие най-често осигурява привилегирован достъп до ранна информация.

Освен това, параметрите на европейското фирменото право и корпоративно управление подкопават прилагането на принципа за повече демокрация на работното място. Фирменото право на ЕС се характеризира с минималистичен подход, основан на слабото регулиране и на повишената автономност. Действията на ЕС се ограничават само до премахване на бариерите пред трансграничната дейност, като не насърчават европейския модел на корпоративно управление. Дневният ред на програма Refit е с най-ясното доказателство за подобен екстремен подход към дерегулация. Участието на работниците се разглежда като потенциална тежест за бизнеса, а не като актив или като право, което ще донесе предимства.

В резултат на този подход се получава ерозия на правата на работниците за участие в управлението на компаниите и се нарушава равновесието в законодателната рамка на ЕС. Европейското фирмено право не се бори с режима на конкуренция и с неизбежния стремеж към занижаване на стандартите. Ръководствата на предприятията се чувстват свободни да злоупотребяват с европейското законодателство, като свеждат до минимум своите задължения по силата на националните си законодателства. Те също са в състояние да организират своята корпоративна структура, за да се изберат „неудобните“ национални законодателства (например: компаниите тип пощенска кутия)

Поради различията в европейското законодателство се появиха големи противоречия и в резултат в момента в европейското фирмено право има много вратички, пропуски и несъответствия. Процедурите и принципите за участие на работниците се различават значително в различните законодателни норми. Днес равнището на задължителните права и задължения, постигнати в Директивата за европейското дружество, редовно се поставя под въпрос в последвалите законодателни инструменти. Например, Директивата за трансгранично сливане се синхронизира с Директивата за европейското дружество само дотолкова, доколкото касае правото на представителство на ниво управителен съвет. Правата за информация и консултации са напълно изключени. Друг пример е предложената Директива за еднолично дружество с ограничена отговорност (SUP), която премахва почти всички препратки към правата на работниците. Предложението за тази директива също така генерира сериозни опасения относно евентуалните възможности за укриване на данъци и социални осигуровки, също така крие рискове за устойчивото корпоративно управление.

В тази светлина конгресът на ЕКП в Атина възложи на новия секретариат да се засили дейностите, свързани с правата на информацията, с консултирането и с участието на работниците. A Резолюцията от декември 2011 потвърди тази насока, като подчерта, че следва да бъде предоставено подробно предложение от ЕКП до европейските институциите относно европейските стандарти в областта на участие на работниците.

Позицията на ЕКП

Необходим е съгласуван и координиран подход за демокрация на работното място. ЕКП призовава за Директива, която да гарантира нови, интегрирани възможности и форми за участие на работниците в управлението на европейските дружества. Основана на вече съществуващите достижения на правото на ЕС, подобна Директива следва да определи по-високи изисквания при информирането и консултирането, да въведе амбициозни минимални стандарти при участието на хората на наемния труд, да гарантира допълнителни форми за влияние на работниците и служителите върху управленческите процеси. Представителство на работниците в управленските органи не трябва да се разглежда като самостоятелно право. Тази Директива трябва да бъде част от цялостно законодателно решение, което в крайна сметка да се стреми към приложение на правата за информация, консултации и влияние на работниците. Работническото представителство може да се превърне в източник на достоверна и своевременна информация и да засили влиянието на работниците при разработването на фирмените стратегии.

Директивата за информиране, консултиране и участие на работниците ще се прилага само за трансграничните дружества. Без значение на кое европейското законодателство компанията разчита при създаването на европейско дружество, тя винаги ще е задължена да се придържа към стандартите на тази нова директива. С други думи, Директивата ще се превърне в единен източник за информация, консултации и участие на работниците във всички форми на европейски дружества. Трябва да е ясно, че тази нова Директива ще съдържа съществуващите досега достижения, свързани с правото на информиране и консултиране (например: Директива 2002/14 / ЕО). Подобни хоризонтални стандарти за информиране, консултиране и участие на работниците ще насочат вниманието към съществуващите пропуски, вратички и несъответствия в законодателството на ЕС и ще доведат до намаляване на стимулите за злоупотреби и за тяхното заобикаляне.

Преди всичко, с идеята си за подобна нова Директива, ЕКП предлага една наистина европейска визия за фирмено законодателство в ЕС. Европейският съюз ще бъде насърчен да подпомага доброто корпоративно управление въз основа на успешен социално-икономически модел за всички форми на европейските дружества. Транснационалните компании вече са ключови играчи на европейско равнище, те се възползват от европейската интеграция на пазара. Ясно е, че законодателството на ЕС не може да се задоволи само с координираща роля между различните национални компании. Напротив, появата на трансграничен, европейски стандарт за участие на работниците ще бъде динамичният принос на работническото движение към нашия европейски проект. Европейският съюз трябва да изпрати силни сигнали, че той защитава бизнес модел, основан на социалната справедливост и устойчивост. Подобни транснационални стандарти за демокрация на работното място ще бъдат израз на изконния дух на европейската интеграция: насърчаване на устойчивите, ориентирани към бъдещето принципи.

Опорните точки на новата Директивата за предоставяне на информация, консултации и участие на работниците в европейските бизнес структури.

ЕКП призовава новата комисия да подготви консултации с европейските социални партньори относно правото на информация, консултации и участие на работниците в европейските дружества. Във връзка с това ЕКП приветства изказванията, направени от новоизбрания председател на комисията и от председателя на Европейския парламент, като признава, че участието на работниците е все още слабото звено на европейския социален модел. С цел намиране на конструктивно решение на този въпрос е необходима дискусия. Следователно и занапред ЕКП ще продължи своята експертна работа с цел да предложи конкретни законови разпоредби.

Директивата следва да насърчи лесното съгласуване между трите измерения на участието на работниците, така че да засили тяхното влияние на етапа на консултациите. Например, трябва да се намери подходящо решение за постоянното докладване на Европейските работнически съвети или на всяко друго ниво на работническо представителство.

Независимо от своя обхват, Директивите на ЕРС и за Европейското дружество, могат да послужат като идея за съдържанието на новата Директива. Но в нея ключовите принципи следва да бъдат гарантирани като обвързващи минимални стандарти. Практическото прилагане на тези принципи трябва преди всичко да бъде договорено на ниво компания. Допълнителните разпоредби, които да се прилагат при липса на споразумение, или ако страните желаят това, трябва да се съдържат в общите изисквания. Тъй като инструментът е Директива, при транспонирането в националните закони винаги ще бъдем в състояние да осигурим по-добра защита на правата.

Допълнителните изисквания следва да включват нови разпоредби относно участието на работниците, които да надхвърлят принципите, залегнали в Директивата за европейското дружество. Съгласно тези принципи, няма стимул за управлението на дружеството да провежда преговори по същество с работниците или с техните представители.

Представители на работниците трябва да бъдат пълноправни членове на управителните съвети с не по-малко права и задължения от членовете, представляващи акционерите, включително с право да гласуват, да задават въпроси и да предлагат точки в дневния ред. В допълнение, на представителите на работниците трябва да бъдат дадени необходимите средства, за да изпълняват своите задължения, включително обучение, покриване на разходите, защита срещу уволнение и др. Трябва да бъдат разработени правила за поверителност, които да гарантират, че представителите ще могат да информират своите колеги на всички равнища на представителност.

Правомощията на синдикатите са ключови и те трябва да бъдат осигурени в рамките на Директивата, както и да бъде гарантирано правото на участие на работниците във всичките му форми. Както преработената директива за ЕРС задължава, трябва да бъде включено и задължението да бъдат информирани синдикатите за началото на преговорите и да бъде потвърдено, че участието със синдикалния опит е от съществено значение.