„Синдикатите и работодателите имат водеща роля за гарантиране на безопасни условия на труд за жените, както и за преодоляване на случаите на тормоз и насилие срещу тях“, заяви Лука Визентини, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. „Колективните трудови договори доказаха, че са най-ефективното средство за добра борба с този бич.“ – допълни той.

В навечерието на Международния ден за борба с насилието над жените (25 ноември), ЕКП отново набляга на ефективността на колективното трудово договаряне като инструмент за борба с насилието на работното място, като подчертава, че битката още не е спечелена и призовава за обединени и повишени усилия и подкрепа на политиките за решителното преодоляване на това негативно явление.

ЕКП призовава работодателските и синдикалните организации да удвоят усилията си и да се справят с насилието над жените на работното място, като също така предприемат действия в подкрепа на  жени, жертви на домашно насилие.

Публикуваното тази година проучване на ЕКП „Сигурност у дома, сигурност на работното място“, показа, че ние синдикатите имаме водеща роля в борбата с насилието на работното място. В момента съществуват и действат над 160 колективни споразумения, договорени от синдикатите на 10 европейски страни, които осигуряват защита срещу множеството форми на тормоз и насилие, на които жените са подложени. ЕКП подчертава, че тези споразумения трябва да насърчават синдикатите и работодателите да:

 1. Договарят политики, процедури, дейности и кампании за повишаване на осведомеността  на отраслово равнище, както и на ниво предприятие.
 2. Да провеждат политики на ниво предприятие и да обучават синдикалните представители как да договарят клаузи в КТД, които да ограничават проявите на тормоз и насилие на работното място.
 3. Да гарантират, че инициативите за здравословни и безопасни условия на труд ще включат и мероприятия за преодоляване на насилието над жени на работното място.
 4. Да оказват помощ и подкрепа на работещите жени, жертви на тормоз и насилие не само на работното място, но и в къщи.

“Жените не трябва да казват повече – и аз също – или #MeToo”, заяви Монсерат Мир, конфедерален секретар на ЕКП, “ние няма повече да замитаме проблемите със сексуалното насилие под килима. Синдикалните организации трябва да работят заедно с работодателите и да заклеймят това явление. Съществуват множество добри примери и процедури за подкрепа на жертвите и за справяне с проблемите на тормоза и насилието на работното място, като в много страни тези практики са договорени от синдикалните организации. Усилията трябва да бъдат удвоени.”

Също така ЕКП призовава политиците да подобрят правната рамка и подчертава, че е крайно необходимо приемането на Конвенция на МОТ относно насилието срещу жените.

С Доклада „Сигурност у дома, сигурност на работното място“ на български език  може да се запознаете на:

https://www.etuc.org/documents/safe-home-safe-work-final-report

Основните послания към синдикалните организации са ДА:

 1. Продължат да оказват натиск върху работодателите за подписване и изпълняване на проекта за национално споразумение за насилието, тормоза и стреса на работното място, както и да налагат спешни мерки за прилагане на съществуващите секторни споразумения, в които се третира проблемът за насилието и тормоза.
 2. Играят съществена роля в убеждаването на работодателите да засилят колективното договаряне в частния сектор, където някои работодатели отказват да сключват споразумения.
 3. Работят съвместно за повишаване на осведомеността и да провеждат съвместни кампании за справяне с насилието над жени, а също и за ангажиране на мъжете и работодателите.Това включва повишаване на осведомеността, изготвяне на национални насоки и прилагане на процедури на работното място, които се отнасят конкретно до сексуалния тормоз на работното място и на обществени места.
 4. Си сътрудничат с медиите, за да оспорят стереотипите за насилието над жените.
 5. Насърчават жените да съобщават за случаи на упражнено над тях насилие, да подкрепят делата в съда – това е важно за видимостта и осъзнаването на тежестта на проблема с насилието над жени на работното място.
 6. Развиват експертни познания и умения за подпомагане и подкрепа на жертвите на насилие и сексуален тормоз, включително умения, които да помогнат на жените да бъдат по-открити и да обсъждат нуждите си.
 7. Повишат осведомеността на работното място и да разработят политики и процедури за предотвратяване и справяне с насилието на работното място.
 8. Обърнат по-голямо внимание на насилието над жените при оценката на риска за сигурността и здравето на работното място, както и да се засили ролята на комисиите за безопасност и здраве на работното място.
 9. Изготвят и прилагат процедури за предотвратяване на насилието, подаване на жалби и справяне с последствията от насилието.