В своето официално съобщение от месец септември 2013 г. ЕК заяви плановете си да предприеме амбициозни стъпки за намаляване на регулаторните механизми в правната рамка на ЕС, а именно „Програма REFIT – подходяща за растеж“.
Председателят на ЕК Барозу подчерта значението на подобно, интелигентно регулиране и добави, че намесата на ЕС трябва да бъде „по-голяма в големите неща и по-скромна в по-малките“.
В своето съобщение Комисията:
1. Извърши преглед на приноса на законовите разпоредби на ЕС за постигане на целите, заложени в основните общностни политики.
2. Представи важни законодателни инициативи за опростяване на нормативната уредба и намаляване на административната тежест – напр. в областта на здравето на животните, на безопасността на потребителските продукти и надзора на пазара, при обществените поръчки, при консолидираното данъчно облагане с корпоративен данък, при клиничните изпитания на лекарствени продукти и за пакетните туристически пътувания.
3. Изброи областите за по-приоритетни действия за 2013-2014 г., при които ще извърши опростяване на съществуващото законодателство посредством изменения и консолидиране на действащото право (напр. – при информирането и консултирането на работниците, за бизнес статистиката, относно дружественото право, при въвеждането на стандартна декларация за ДДС, зоотехническите мерки и регламентите за търговския обмен);
4. Идентифицира онези сфери, в които Комисията обмисля да оттегли все още неприети предложения и да отмени съществуващи правни актове на ЕС.
5. Очерта нови хоризонтални действия за усъвършенстване законодателната рамка на ЕС, подходяща за постигане на набелязаните политики.
6. Обяви, че ще публикува годишно таблица с показатели за проследяване на напредъка на европейско и на национално равнище и улесняване на диалога относно регулаторната пригодност с гражданите, държавите-членки, бизнеса и гражданското общество като цяло, съгласно програма REFIТ.

В отговор, г-жа Бернадет Сегол, генерален секретар на ЕКП изказа своята сериозна загриженост за възможните негативни последици от програмата REFIT върху правата на работещите, трудовите стандарти и Европейския социален диалог.
В свое изявление до пресата тя заяви: „За нас свободният европейски пазар е приемлив единствено, ако бъдат приети и приложени строги социални правила. С Програма REFIT Европейската комисия блокира всякаква възможност за напредък в тази насока. Ние се нуждаем от защита на правата на работещите в цяла Европа, а с тази Програма социалните придобивки и защита са сериозно накърнени“.
В този смисъл:
– Програма REFIT е част от подхода за „Интелигентното регулирне“, който включва консултации със заинтересованите страни, оценки на въздействието, както и специфични схеми за наблюдение. В противовес – Програма REFIT е последното въплащение на (де)регулаторния подход, появил се с т. нар. „SLIM програма“ от 1996 г., който опростяваше законодателството за вътрешния европейски пазар. „SLIM програма“ бе последвана от подхода „Подобро законотворчество“ от 2002 г., Програма „По-добра регулация“ от 2007 г. и Програма „Умна регулация“ от 2009 г., последвани от „Fitness Check“ през 2010 г.

Трябва да се отбележи, че Програма REFIT предвижда преразглеждане, отпадане или отмяна на значителен брой законодателни инструменти – за селското стопанство, енергетиката, вътрешните работи, мобилността, заетостта и дори облагането с данъци.
– В нея директно са изброени три законови акта, касаещи участието на работниците: Директивата за колективни уволнения от 1998 г., Директивата за прехвърляне на предприятия от 2001 г. и Рамковата директива относно информиране и консултиране с работниците от 2002 г., като те са посочени за преразглеждане и консолидиране.
– В областта на дружественото право, предложеното определение за статут на европейско дружество ще бъде оттеглено, като в същото време Комисията обяви, че обмисля представянето на ново предложение. Всъщност, последното обсъждане на определението за еднолично дружество с ограничена отговорност отчасти показва какви са алтернативите за определяне статута на европейското дружество.
– И накрая Програма REFIT си поставя за цел да направи пълен преглед и оценка на всички действащи законодателни разпоредби относно безопасността и здравето при работа, както и специфичното законодателство за агенциите за временна заетост, за защита на данните и за работното време.

ЕКП изказва загриженост и опасения, че програма REFIT сериозно ще подкопае правата на работещите в ЕС, като неминуемо предлаганата дерегулация ще ограничи фундаменталните права за хората на наемния труд в Европа.