1. Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на дейността на предприятието, работодателят е длъжен да разработи правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Тези правила ще бъдат изискани от работодателя при проверка от контролните органи на Инспекцията по труда.

Правно основание: чл. 277, ал.1 от Кодекса на труда

  1. Мерки за координация на действията на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

В обекти или работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на двама и повече работодатели, всеки от работодателите е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между работодателите, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на работниците от тези рискове.

Правно основание:  чл. 18 от ЗЗБУТ

3. Задължения на работодателя за разработване на физиологичен режим на труд и почивка

Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа работодателят разработва физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Оценка на ефективността му се прави от службата по трудова медицина или от специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, въз основата на физиологични и здравни критерии. Срокът за извършване на оценката е една година след въвеждането на ФРТП.

Правно основание: чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

  1. Задължения на работодателя за организиране на защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Във връзка с изпълнението на задълженията си за организиране на защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят е длъжен да проведе редица дейности в зависимост от обема, естеството на работата и характера на професионалния риск. Той може да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация, които да изпълняват функциите на орган по БЗР. Определянето се извършва със Заповед, която работодателят следва да представи на контролните органи на Главна инспекция по труда. Възможно е в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск, работодателят сам да изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве, когато той е физическо лице, или да създаде специализирана служба. Въз основа на Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят определя функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираната служба.

Правно основание: чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

5. Задължение на работодателя, свързано с осигуряване на лични предпазни средства (ЛПС)

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). Лично предпазно средство е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел. ЛПС се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа. Те трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за съответното ЛПС нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване. Той съставя Списък, който съдържа работните места, професии и видове работи, за които се използват ЛПС, срок за износване, като осигурява известен резерв от лични предпазни средства. Работодателят е длъжен да извършва периодични проверки за качествата на ЛПС, удостоверени с протоколи. Работодателят изготвя и списък за раздадените лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно идентифицирания риск, на който са изложени работещите и писмени документи, удостоверяващи предоставянето им. Той следва да изготви заповед за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно.

Правно основание: чл. 284 от Кодекса на труда и Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

6. Задължение на работодателя, свързано с осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

За работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към нея. Специфичен характер на труда и специфична организация на труда, при които на работниците и служителите се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея, са регламентирани в  чл. 2 и следващите от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея са за сметка на издръжката на предприятието. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея, предвидени в чл. 5 от Наредбата, могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

При проверка на контролните органи работодателят е длъжен да представи издадена от него Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея, както и да представи писмено съгласуване със СТМ и доказателства за проведено консултиране с КУТ/ГУТ при определянето на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна или добавки към храната.

Правно основание: чл. 285 от Кодекса на труда и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

7. Задължения на работодателя за учредяване на комитети и групи по условия на труд

В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи, включително се, изграждат групи по условия на труд (ГУТ). Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

В търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд (КУТ). Комитетът включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа, но не-повече от 10 лица.   

Комитетите и групите по условия на труд обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагат мерки за подобряване.

Представителите в комитетите и групите по условия на труд се обучават задължително първоначално (до един месец след избирането им) и ежегодно.

Правно основание: чл. 27 – 32 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

8. Задължения на работодателя за извършване на оценка на риска в предприятието

При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места. В съответствие с оценката на риска и при необходимост е длъжен да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство за предотвратяване или намаляване на риска. Такова задължение имат не само работодателите, а и лицата, които работят за своя сметка сами или в сдружение с други лица. За изпълнението на тези си задължения работодателят следва да представи на контролните органи документация, удостоверяваща извършената оценка на риска в предприятието. Тя следва да обхваща оценка на риска на работните места, работното оборудване  и програми за намаляване на риска.

Правно основание: чл. 16 и чл.17 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

9. Задължение на работодателите да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина

Работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. От тази законова разпоредба следва задължението на работодателя да сключи договор с регистрирана служба по трудова медицина или сам, или съвместно с други работодатели да създаде такава.

Правно основание: чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

10. Задължение на работодателите за организиране и провеждане на периодично обучение или инструктаж

Съгласно чл. 281, ал. 5 от КТ работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За целта е необходимо той да създаде организация за провеждане на обучение и/или инструктаж на своите работещи. Работодателят доказва изпълнението на тези си задължения чрез представяне на изготвени Правила/инструкции за безопасна работа за видовете дейности, които се изпълняват в предприятието. Задължението обхваща и изготвянето на заповеди и програми, свързани с инструктажите по безопасност на труда, книга за инструктажи, за удостоверяване на начален, инструктаж на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж, служебни бележки за проведен начален инструктаж, протоколи от изпити на лицата, на които е проведено обучение с изпит. Работодателят е длъжен да води и съхранява за срок не по-малък от 5 години документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 9, ал 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в това число книга и програма за начален инструктаж, книга и програма за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж, както и заповеди за определяне на видовете инструктаж и за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж и заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве.

Правно основание: чл. 281 от Кодекса на труда и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

11. Задължения на работодателя за осигуряване на безопасност при използване на работно оборудване

В изпълнение на тези си задължения собственикът или ползвателят на предприятие, обект или работно оборудване поддържа досие, което включва: екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част „Технологична“, протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ, както и всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв. За работно оборудване, изложено на въздействия, които могат да причинят влошаване на състоянието му и да доведат до опасни ситуации, работодателят осигурява извършването на периодични проверки и при необходимост на периодични изпитвания за гарантиране на безопасната му работа. За резултатите от проверките на работното оборудване се съставя протокол, който се съхранява в досие съгласно чл. 10 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, което се предоставя на контролните органи при поискване (чл. 168а, ал. 5 от Наредба № 7).

Работодателят също така е задължен да предостави на работещите съответна информация и когато е необходимо, като при използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмените инструкции, съгласно чл. 166 и сл. от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Всички операции, извършвани с работното оборудване или с негови части и елементи във връзка с монтаж, експлоатация, поддържане, ремонт и демонтаж се изпълняват при спазване на инструкциите на производителя и установените организационни и технически мерки за безопасност и опазване здравето при работа. Производителите и вносителите на работно оборудване, технологии и материали осигуряват съпроводителна документация на български език с всички необходими данни и изисквания, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и ремонт, която се съхранява при работодателя (чл. 164 и сл. от Наредба № 7).

Правно основание: чл. 10; чл. 164, чл. 166 и чл. 168а, ал. 5 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

12. Задължения на работодателя за предприемане на подходящи организационни мерки или за осигуряването на използването на подходящи технически средства и оборудване за избягване на ръчната работа с тежести

Когато ръчната работа с тежести не може да бъде избегната, работодателят е длъжен да предприеме необходимите организационни мерки за ограничаване на ръчната работа с тежести, описани в чл. 4 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила  за ръчна работа с тежести. Изпълнението на това задължение работодателят следва да докаже с документацията по оценката на риска, информация за предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обща характеристика на товара, предварителна оценка на физическата годност на лицата за извършване на ръчна работа с тежести и доказателства за периодична оценка на въздействието на ръчната работа с тежести върху работоспособността и здравето на работещите, както и извършени медицински изследвания при оплаквания от работещите за смущения в здравето, свързани с ръчната работа с тежести.

Правно основание: чл. 4 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила  за ръчна работа с тежести

  1. Работодателят предприема всички необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

(Подробно описани в чл. 4 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи) включително осигурява разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка за конкретния вид товарно-разтоварна работа,  предоставя на работещите, извършващи товарно-разтоварни работи, лични предпазни средства, съобразени със спецификата на извършваната товарно-разтоварна работа и др. В изпълнение на тези си задължения работодателят разработва и утвърждава разбираемо написани за работещите правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. Организира провеждането на инструктаж на работещите и на всички други лица, които могат да бъдат застрашени, по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. При проверка от контролните органи работодателят следва да представи разработен физиологичен режим на труд и почивка за конкретния вид товаро-разтоварна работа, Правила за осигуряване на ЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи, Предварителна и периодична оценки на физическата годност и въздействието на лицата, които ще извършват товаро-разтоварни работи, утвърдена от него схема и правила за движението в местата за извършване на товаро-разтоварни работи, проект за изработване и монтаж на стелажа, инвестиционен проект за закрепване на стелажа към конструкцията на сградата, техническа документация на български език за стелажа, план за разполагане на товарите върху стелажа и др.

Правно основание: Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи

14. Задължения на работодателите за създаване на План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, утвърден от работодателя

При осъществяване на дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия. Необходимо е работодателят да утвърди и актуализира авариен план, да запознае работещите със задълженията им, произтичащи от него и организира и документира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.

Правно основание: чл. 248 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, чл. 137 от Закона за устройство на територията и чл. 35 от Закона за защита при бедствия

15. Задължения за работодателя във връзка с необходимостта от сключване на задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”

На задължително застраховане, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., изм. и доп. с бр. 5 от 19.01.2010 г. подлежат не всички работници и служители, а само тези, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. При проверка от контролните органи на Главна инспекция по труда работодателят следва да представи Списък на длъжностите, подлежащи на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” и доказателства, че такава е направена: Договор със застраховател, притежаващ разрешение за извършване на дейност по т.1 от раздел ІІ на Приложение 1 към Кодекса за застраховането; Документи, съгласно чл. 3 и следващите от Наредбата, удостоверяващи направена задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”.

Правно основание: чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

16. Задължения за работодателя за създаване и поддържане на Регистър за отчитане на трудовите злополуки, съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до основното място на живеене; мястото, където осигуреният работник обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на трудовото възнаграждение. Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си. Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните заболявания се съдържат в Кодекса за социално осигуряване (глава пета), Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Съгласно чл. 14. от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки работодателят поддържа регистър на трудовите злополуки, в който се вписват: Номерът и датата на декларацията за трудова злополука; Входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ; Трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;  Мястото и времето на злополуката;  Номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;  Последиците от злополуката: временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт и броят на дните (в календарни и работни) от злополуката.

Работодателят определя с писмена заповед лице за поддържане на регистъра и за съхраняване на декларациите за трудови злополуки. Декларациите за трудова злополука се съхраняват не по-малко от 5 години, считано от датата на регистрацията.

Правно основание: Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

17. Задължения за работодателя във връзка с подаване на Декларация по чл. 15  от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, са длъжни да подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Информация за декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и начинът на подаване и специализирания софтуер, се намират на интернет страницата на ИА ГИТ в раздел: „Административно обслужване”, подраздел: „е-Услуги (Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ)”.

Правно основание: чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд