На 26 август 2011 се проведе Събрание на пълномощниците на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр.Севлиево за избиране на членове на Европейския работнически съвет на Ideal Standard International BVBA.

Събранието избра за членове на новоучредения ЕРС петима представители на работниците и служителите от България, в това число двама синдикални активисти на КТ Подкрепа, а именно:

инж. Милко Марков Заместник председател на Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците на КТ Подкрепа
и инж. Драгомир Славоев Регионален секретар на СРС „Подкрепа“ -гр. Габрово.

Инж. Марков и инж. Славоев са председатели на синдикалните секции в два от заводите на „Идеал Стандарт- Видима“АД.

Учредяването на ЕРС на Ideal Standard International BVBAсе осъществи след почти две годишни интезивни преговори между Специалната група на представителите на работниците и служителите и централното управление на тази мултинационална компания със седалище в Белгия.

Формирането на Специалния орган за преговори бе инициирано в началото на 2009 година от инж. Драгомир Славоев, който беше избран за негов председател до сключването на споразумението.

Пожелаваме на нашите новоизбрани представители на работниците и служителите от България успешна и ползотворна работа!