Бюлетин на Международната конфедерация на профсъюзите

 Октомври 2019

 

Шарън Бъроу, Генерален секретар на МКП

На годишните срещи на Световната банка и Международния валутен фонд, които ще се състоят този месец (18-20 октомври, Вашингтон), ще бъде представен новият изпълнителен директор на Фонда – Кристалина Георгиева. Тя ще поеме институция, която отново е пренебрегнала работещите с ограничаващи условия, които водят до оспорване на минималните работни заплати, колективното договаряне и социалната сигурност. Новият президент на Световната банка също ще се представи, но ние имаме малко доверие към ангажираността на институцията спрямо универсалните системи за социална защита и достоен труд.

Във връзка с това, Съвета на Глобалните синдикати излезе с изявление:

„Нов социален договор, а НЕ корпоративна алчност“

Реформиране на международните финансови институции с цел насърчаване на устойчив икономически растеж, пълна заетост и достойни условия на труд

Международният валутен фонд и Световната банка трябва:

 • Да дадат подкрепата си за устойчив растеж и намаляване на неравенството като проучват въздействието на кредитирането и насоките за политиката спрямо доходите, богатството и неравенството между половете. Да разработят алтернативни пакети от мерки, ако предложените вече мерки са довели до увеличаване на неравенството.
 • Да насърчават споделения просперитет и възстановяването на изгубени дялове от доходите от труд, чрез поддържане на трудовите възнаграждения, колективното договаряне и устойчивите закони за пазара на труда. Да прекратят подкрепата си за дерегулацията на трудовия пазар, децентрализацията на колективното договаряне, както и потискането на заплатите.
 • Да удостоверят съгласуваността на операциите с международните трудови  стандарти на Международна организация на труда (МОТ) и Цел за устойчиво развитие №8.
 • Да дават съвети относно инвестициите и политиката, за да бъде изградена всеобща социална защита, засягаща равнопоставеността между половете, както и т. нар. минимален стандарт на социална защита като част от стратегията за насърчаване на качествената заетост, и прехода от сива към официална икономика.
 • Да насърчават един справедлив преход по отношение на работниците, засегнати от изменението на климата и преминаването към икономика с ниски въглеродни емисии. Да подкрепят тристранния социален диалог, за да бъдат проектирани планове за справедлив преход и подпомогнато изпълнението им с финансиране.
 • Да подкрепят създаването на многостранна рамка за договаряне на обвързващи международни споразумения за преструктурирането на дългове, когато страните са изправени пред неустойчив държавен дълг.

Международният валутен фонд трябва:

 • Да пренареди ограничаващите условия и облика на програмата за кредитиране като прекрати насърчаването на политики, които влошават икономическия спад. Да подпомага икономическото възстановяване с мерки за насърчаване на съвкупното търсене, създаване на заетост, укрепване на колективното договаряне и увеличаване на публичните инвестиции в реалната икономика.
 • Да улеснява глобалната икономическа стабилност чрез насърчаване регулирането на финансовия сектор, по-специално по отношение на сенчестото банкиране и тези финансови групи, които са „твърде големи, за да фалират“.
 • Да поощрява бързото и цялостно действие на международното корпоративно данъчно облагане, срещу спада в данъчната основа при извличането на печалби. Да се вземе мерки за подкрепа, включително автоматичен обмен на информация, прогресивно данъчно облагане и въвеждане на данъци върху финансовите сделки с цел възпиране на спекулативно поведение и създаване на нови източници на приходи.

Световната банка трябва:

 • Да анализира систематично резултатите за качеството на работата по кредитирането като се започне от 19-то попълване на Международната асоциация за развитие. Да се въведе задълбочено проследяване на резултатите от развитието на т. нар. Прозорец за частния сектор, за да се гарантира, че пренасочването на финансиране осигурява устойчиво развитие.
 • Да поднови постигането на двете си цели. Да определи споделения просперитет като нарастване на доходите най-малко с 40 %, с темп по-бърз от този на националните показатели, в съответствие с Целите за устойчиво развитие. Да вземе мерки и да се бори с бедността въз основа на разходите за живот.
 • Да осигури напълно спазване на международните трудови стандарти при даването на заеми. Да разшири на екологичната и социалната рамка за всички операции по кредитиране, включително при финансиране на политиката за развитие.