Ясно заявявам от името на българските работници и служители от тази висока трибуна твърдата си позиция, че няма бъдеще социалният диалог в България, както вероятно и навсякъде другаде по света, без взаимна идентификация и взаимна легитимация между работодатели и синдикати и при безусловното спазване на духа и основополагащите принципи на Конвенция 87 и 98 на МОТ, чиято 60 годишнина отбелязваме.

За изминалата година, въпреки всички данъчни, осигурителни и политически стимули за бизнеса и работодателите, българската икономика и социална политика не можа да допринесе за намаляване на бедността. Макар и от 2 години член на Европейския Съюз, България е на последно място в Европа по равнище на доходи от труд, по дял на компенсация на наетите спрямо брутния вътрешен продукт. Съществена роля за проблемите в България има мудната и неефективна държавна администрация, тромавата и безконтролна съдебна система. Проявените най-лошите форми на политическа корупция имат за резултат катастрофалното състояние по отношение на усвояването на европейските фондове, от които, по последни данни на Сметната палата, за 2008 г. са използвани реално само.0.28%!