Президентът на Европейския икономически и социален съвет Марио Сепи се обърна към Европейската комисия със: „Социалната солидарност играе ключова роля в борбата в кризата на пазара на труда“.

Като президент на ЕИСК, бих искал да изразя нашето намерение да спомогнем за работата по програмата на новата Европейска комисия, която бе потвърдена днес в Страсбург. Новият договор от Лисабон определя едни сравнително нови отговорности и предвижда ЕИСК да играе ролята на връзка с гражданското общество.

От изключително голямо значение е за новото европейско ръководство да вложи всичките си усилия за предприемането на незабавни действия за преодоляване на извънредната ситуация в социален и икономически аспект, в която се намира понастоящем Европа. Особено наложително в момента е да се постави началото на нова стратегия за координация на всички основни политически стратегии на ЕС, занимаващи се с въпросите на растежа, развитието и заетостта, с икономическото възстановяване, с устойчивото развитие, с енергетиката и климатичните промени.

В така създалата се ситуация, е важно да се развива съвместната работа и способността посредством нея да се извлича полза от иновациите и инвестициите, представляващи голяма част от социалния капитал. За да постигне това, новата Комисия би трябвало да разгледа възможностите за учредяване на Фонд за социална солидарност, финансиран от резервите на Европейския социален фонд. Тези средства трябва да бъдат разпределени в съответствие с опростени критерии, основаващи се на междудържавна солидарност, която страните-членки следва да се задължат да спазват.

Новата съвместна стратегия следва да стимулира, да подтикне държавите-членки към ефективни действия за постигане на набелязаните цели и по-специално чрез разработване на координирана по нов начин фискална политика. Точно в това е смисълът на Обединена Европа.

Именно със същото намерение ЕИСК реши да състави конкретно ръководство за пет-годишния мандат на новата Комисия. В основата му ще бъдат заложени конкретни действия и поетапни мерки и ще се отнася до всички заинтересовани страни от Европа, като тук се включват и гражданите.

Комитетът ще одобри това ръководство през месец март. Преди пролетното заседание на Европейската среща на върха, ЕИСК възнамерява да представи на останалите институции на ЕС ясно структурираните си препоръки по три ключови въпроса: подкрепа за заетостта, финансова отговорност и развиване на нова съвместна стратегия на Европейския съюз.