Настоящата Инструкция е приета на редовен Конфедеративен Съвет, проведен на 02.10.07г. в гр.София

ПЪРВИ ЕТАП – Подготовка

1. Ясно формулиране на стачните искания. Трябва да бъдат кратки, разбираеми и реално постижими в зависимост от ситуацията.

При проблеми от национално естество заплати за даден бранш, отрасъл, промени в закони, наредби и други, исканията се формулират от поделенията на КТ „Подкрепа“ след съгласуване с ИС на КТ „Подкрепа“.

При проблеми от локален или регионален характер се формулират от съответната структура секция, ФСО, след съгласуване със Синдикалния Регионален Съюз и Националната Федерация, Синдикат, където членува структурата, след което задължително се уведомява председателят на Националния Стачен Комитет.

2. Уведомяване на всички институции, от които зависи решението на проблема и стачните искания по неоспорим за тях начин /работодател, ресорно министерство, Министерски съвет, НСТС, Парламент- регионални депутати, Омбудсман, Комисия за защита от дискриминацията, Европейски структури/.

3. Пропагадна фаза състои се от два момента – преди и по време на стачката
а/ преди стачката активна пропаганда с цел обработване на общественото съзнание за справедливостта на исканията. Използват се всички методи и средства електронни и печатни медии, собствени издания бюлетини, листовки, брошури, интернет и други. Срещи и събрания, разпространение на послания, чрез слухови методи.
Предстачната пропаганда има за цел и активизиране на колебаещите се, допълнително мотивиране на стачкуващите и привличане на съюзници.
При национални проблеми тази фаза се ръководи от Националния Стачен Комитет и ИС на КТ „Подкрепа“ там се формулират посланията и се координират действията.

4. Изучаване на слабите страни на противната страна с цел тяхното ефективно използване в пропагандната фаза, а също и по време на преговорите в бъдеще.

5. Привличане на съюзници
При локални действия местната общественост, сродни предприятия в региона, браншова подкрепа в страната и в чужбина, депутати и министри от региона, регионални медии, местни институции, може и международни в зависимост от проблема и характера на собственост на предприятието.
При национални действия съюзниците са същите на съответното ниво плюс международни институции.

6. Подготовка на човешкия ресурс
– Съставяне на стачни комитети на всички нива, обучение на същите, ако е необходимо и има време. Ангажиране на съответните синдикални ръководства на СРС и НФ, Синдикат с подготовката, координацията и ръководене на стачката.
– Задължително ангажиране на експерти юрист и икономист
– Задължително събиране на информация от структурите за активния човешки ресурс, който очакваме да участва в стачката, степен на мотивация и нагласа за продължителност на участие в ефективни стачни действия. Информацията следва да е реална на база документи, общи събрания, подписки и в обобщен вид да бъде изпратена до Председателя на Националния Стачен Комитет. Същият уведомява Президента на КТ „Подкрепа“ и ИС за получената информация.

7. Подготовка на материално-техническото обезпечаване на стачката
Съответните СРС, НФ, Синдикати следва да осигурят минимум технически средства:
– средства за комуникация стационарен и мобилни телефони, факс, постоянна интернет връзка
– фото и видео апарат
– транспорт по всяко време
– мегафони и озвучителна уредба /ако трябва се наемат/
– нагледна агитация траспаранти, знамена, лентички и др.
– В случай че съответното поделение на Конфедерацията не разполага със стачен фонд задължително уведомява стачкуващата структура за това, а нейното ръководство или стачният комитет уведомяват всички стачкуващи.

8. Насрочване на време и място за провеждане на стачката /ефективни протести/
– при липса на реакция от страна на институциите, работодатели или отлагане на време, при национален проблем ИС на КТ „Подкрепа“ и Националният Стачен Комитет, съгласувано със стачния комитет на съответната федерация или синдикат взимат решения за активни стачни действия и започват подготовката им.
От този момент решенията на НСК са задължителни за всички структури на КТ „Подкрепа“.
ИС на КТ „Подкрепа“ и НСК изрботват и съгласуват със съответния стачен комитет тактика за провеждане на активните стачни действия и дават конкретни инструкции.
НСК и ИС на КТ „Подкрепа“ осъществяват координацията при съвместни действия с КНСБ и определят правилата на взаимоотношенията по време на подготовка и провеждане на действията.
Същите уведомяват международните институции.

– при локални действия решенията за начало на стачката се взимат задължително след съгласуване със съответния СРС и НФ, Синдикат. Същите уведомяват веднага Председателя на НСК. От този момент той координира действията между синдикалната секция, ФСО, СРС и НФ, Синдикат и неговите инструкции са задължителни за стачния комитет.

В хода на споразуменията за определяне мястото за провеждане на ефективни стачни действия в съответното предприятие следва да се има предвид:
– Сезонът за провеждане на стачката
– Достъпът до вода, храна, ток и средства за комуникация на стачкуващите със синдикалните ръководства
– Своевременно уведомяване на органите на МВР, местната власт и други институции за предстоящи действия шествия, митинги и др. Документите за това задължително се съгласуват с юрист. При плануване на такива действия задължително се осигурява стачна охрана, озвучителна техника, видео и фото апарати. При провеждане на такива действия извън съответния регион, например столицата задължително се съгласуват с Президента на КТ „Подкрепа“ и Председателя на Националния Стачен Комитет и се обезпечават ресурсно от съответния СРС, НФ, Синдикат. Пресцентърът на КТ „Подкрепа“ осигурява медийно присъствие на мероприятието.
9. Документно обезпечаване на стачката
– след взимане на решение за ефективни действия от съответната структура цялата документация, изискуема по ЗУКТС се съгласува задължително с НСК и ангажирани юрист и икономист, като преди това е подготвено от съответния СРС или НФ, Синдикат.
Стачният комитет задължително подготвя и води в последствие стачен дневник с трите имена на стачкуващите, ден, място и час на стачката срещу подпис.
Цялата документация по подготовка и провеждане на стачката съгласно изискванията на ЗУКТС се съхранява от Председателя на съответния стачен комитет, като копие от всички документи се изпращат на Председателя на НСК.

Конфедерацията и нейните поделения не носят отговорност за несъгласувани действия и документи съгласно тази инструкция.

ВТОРИ ЕТАП – ЕФЕКТИВНА СТАЧКА

1. Желателно е в тактиката да се плануват един или два дни едночасови действия с цел преброяване на хората

2. Провеждане на ефективна пропаганда по време на стачката задължително се уведомява пресцентърът на КТ „Подкрепа“ за всички медийни изяви от регионален мащаб, както и мненията за и против стачката, чрез интернет, факс, поща и др.

Предварително плануване на медийни изяви в първите дни на стачката, като лидерите следва да са начело в медиите, с цел недопускане на други синдикати или противници да завземат медийното пространство.

3. СРС или НФ, Синдикат ежедневно уведомяват, чрез своите председатели, Председателя на НСК за хода на стачните действия, броя на стачкуващите, хода на преговорите и проблемите, свързани с тях.
Председателят на НСК уведомява Президента на КТ „Подкрепа“ за състоянието и проблемите на стачните действия в оперативен порядък, а също и ИС на КТ „Подкрепа“ на неговите заседания.

4. При необходимост Председателя на на НСК взима активно участие в преговорите от локален характер, а задължително участва в същите от национален характер.
В хода на преговорите Председателят на НСК може да отстрани член от делегацията по преговорите на всички нива, ако счете за необходимо и в полза на стачката, за което дава очет пред КС , ИС и Президента на КТ „Подкрепа“

5. Промяна на параметрите на стачните искания и тактиката на действия и преговори

По преценка на Президента на КТ „Подкрепа“ и Председателя на НСК може да бъде взето решение в критична фаза на преговорите или при липса на такива да препоръчат промяна на параметрите на стачните искания и тактиката на стачката.
При национални действия тези решения са препоръчителни, при регионални /локални/ се уведомява местния стачен комитет и съответните председатели на СРС и НФ.

6. Постигане на стачно споразумение

– при етап постигане на стачно споразумение задължително преди това се уведомяват Председателя на НСК, СРС, НФ, като договорените параметри се консултират с юрист и икономист, след което съответният стачен комитет подписва споразумението.

– при национални действия Председателят на НСК запознава Президента на КТ „Подкрепа“ с постигнатите договорености, също така ИС и неговите експерти и след съгласуване с тях споразумението се подписва от стачния комитет.

– Желателно е във всяко стачно споразумение да има клауза за липса на взаимни претенции на страните по спора, както и оттегляне на заведени дела, търсене на имуществена и материална отговорност и др.санкции и репресивни мерки спрямо стачниците.

– Всички стачни споразумения е желателно да се регистрират в съответната инспекция по труда.

7. Всяко поделение на КТ „Подкрепа“ съхранява в архив стачната документация. Копие от същата се съхранява в НСК.