От началото на работата по проект „Подкрепа за Достоен труд“ до 31.12.2012 г. експертите от Основно информационно бюро „Достоен труд“ – гр. Благоевград и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра „Достоен труд“ в София, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил и Перник са консултирали общо 6 474 лица, от които 3 710 са жени. Повечето от лицата, ползвали услугите на бюрата Достоен труд са: наети – 4 823, а само 56 са самонаети. Голям е делът и на учащите – 1 583. Възрастовата структура е най-разнородна. Консултирани са лица от всички възрасти, като основно преобладават хора в активна трудоспособна възраст и младежи:
– 15-18 години 1 189;
– 19-24 години 726;
– 25-34 години 671;
– 35-44 години 1 215;
– 45-54 години 1 659;
– 55-64 години 979;
– над 64 години – 35.
Сред консултираните лица преобладават тези с висше и средно образование:
– с висше са 2 208, като 1 463 от тях са жени;
– със средно са 2 415, от които 1 364 жени;
– с основно образование 1 456;
– със завършен колеж 394.
През този период са организирани и проведени:
– 802 мобилни и стационарни приемни;
– 1 401 индивидуални приемни;
– 14 специални събития.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.