Днес, 27 април 2022 г. се проведе заключителна пресконференция на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ и Камарата на строителите в България по проект „SUSODCO“: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство, на която бяха представени резултатите от реализираните дейности: изграждане на капацитет и приоритетните теми за социалния диалог на национално ниво в сектор Строителство; дигитализацията в строителството и професионалното образование и обучение; командироване на работници в сектора. Проектът е реализиран в периода от 2020 г. до май т.г., в партньорство с работодателски и синдикални организации от Словения, Унгария, Хърватия, Гърция и Кипър. Един от резултатите от проекта е създаването на специализирана безплатна платформа за социален диалог в строителната индустрия. Реализирани са и четири виртуални събития за изграждане на капацитет в работодателските и синдикалните организации за социален диалог в сектора. България е била домакин на едно от събитията, посветено на дигиталната революция и цифровите умения в строителния бранш.

„Дигитализацията в сектора е в начален стадий“, обобщи вицепрезидентът и председател на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ Иоанис Партениотис. Важно за фирмите е тяхното адаптиране към новата среда, както и ролята на социалните партньори в бранша за ефективен социален диалог. Трябва да има гъвкавост при договарянето на традиционни параметри в нови условия /с навлизането на дигилизацията/: Заетост; Работни заплати; Екологичност и безопасни условия на труд.
„Необходимо е идентифициране на нуждите на сектора – конкретни нови умения и знания, които работниците и служителите би трябвало да имат и съответно да прилагат. Нашата идея, като социални партньори, е в бъдеще да реализираме проучване в самия сектор за тези нужди, така че да помогнем и да подскажем на по-гъвкавите обучителни институции, каквито са Центровете за професионални обучения, от какви кадри ще има нужда секторът в краткосрочен и средносрочен план и, респективно в дългосрочен план, да направим постъпления за изменение на учебните стандарти и да се променят самите учебни планове, по които се обучават бъдещите кадри за средно и висше образование.“, коментира Иоанис Партениотис. Той подчерта, че дигиталната трансформация задължително ще премине през 4 компонента: Задържане на висококвалифицираните работници и служители; Инвестиции в повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила; Привличане на нови кадри, така че строителството да бъде един атрактивен сектор за кариерно развитие и Повишаване заплащането на труда.

В рамките на представянето на проекта зам.-председателят на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ Йордан Йорданов обясни, че проектът „SUSODCO“ е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на партньорите в социалния диалог в строителната индустрия от партньорските държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Виж цялата пресконференция ТУК.

Снимка: БТА