Изпълнителният съвет на Медицинска Федерация „Подкрепа“ на свое заседание, реши да постави следните искания пред г-н Бойко Борисов, министър-председател на Р България:

 1. Достигане на договорените в ОКТД заплати за всички категории персонал работещ в системата на здравеопазването. СРОК: 31.10.2019 г.
 2. Увеличение на началните и основни заплати на работещите в РЗИ, както и за всички структури финансирани от МЗ. СРОК: 31.10.2019 г.
 3. Отпадане на делегираните бюджети и на единните разходни стандарти в детските заведения, както и промени в Закона за Публичните финанси, касаещи финансирането на същите. СРОК: 31.12.2019 г.
 4. Увеличаване заплащането за нощен труд равно на 0.5% от МРЗ за страната за 1 час нощен труд. СРОК: 31.12.2019 г.
 5. Промяна на ЗЛЗ – чл. 3 (1) (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 20.07.2007 г.) Лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1, се създават по Търговския закон. СРОК: 31.12.2019 г.
 6. Премахване на лимитите за дейност на лечебните заведения. СРОК: 31.12.2019 г.
 7. Остойностяване труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. СРОК: 31.12.2019 г.
 8. Преустановяване на финансирането на частните болници от бюджета на НЗОК. СРОК: 31.12.2019 г.
 9. Увеличаване публичните разходи за здравеопазване като дял от БВП – минимум 7%. СРОК: 31.12.2019 г.
 10. Създаване на нова Наредба за Неотложната помощ.
 11. Обединение на службите Спешна помощ, полиция и пожарна под едно командване и промяна в категорията на труд на работещите в Спешна помощ.

Вижте документа ТУК.