В Кодекса на труда / чл. 123/ е предвидена разпоредба, регламентираща различни хипотези, касаещи собствеността на предприятието (сливане, вливане, смяна на собственика и др. ) при които законодателят е защитил трудовоправния интерес на работещите.

Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя

Чл. 123. (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:

  1. сливане на предприятия;
  2. вливане на едно предприятие в друго;
  3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
  4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
  5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;
  6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
  7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.

В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател. (чл. 123, ал. 2 КТ) Не се налага прекратяване на трудовото правоотношение със служителите и повторно преназначаване, нито произтича необходимост от сключване на някакво допълнително споразумение касаещо индивидуалния трудов договор. Работещите нямат задължение да подават писмени документи до работодателя ( молба / писмено съгласие) поради настъпване на промяната.

Правата, произтичащи от допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите при работодателя прехвърлител, които са били в трудови правоотношения с него към датата на промяната по ал. 1, както и правата на лицата, които към датата на промяната не са били вече работници и служители, се уреждат в отделен закон. ( чл. 123, ал. 3 КТ)

(4) За задълженията към работника или служителя, възникнали преди промяната по ал. 1, отговаря:

  1. при сливане или вливане на предприятия и при промяна на правно-организационната форма – работодателят приобретател;
  2. в останалите случаи – солидарно работодателят прехвърлител и работодателят приобретател.

Трудовото правоотношение се запазва и при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия

Чл. 123а. Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в случаите на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда. Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява и при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата – предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията.

(2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на стария работодател, които произтичат от трудови правоотношения, съществуващи към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател.

(3) За задълженията към работника или служителя, възникнали преди промяната по ал. 1, отговарят солидарно двамата работодатели.

(4) След изтичане на срока на договора за наем, аренда или на концесионния договор трудовите правоотношения с работниците и служителите не се прекратяват, а преминават към стария им работодател.

!! Важно е да се знае, че в случаите по чл. 123 и 123а се продължава действието на колективния трудов договор. Завареният колективен трудов договор действа до сключването на нов, но за не повече от една година от датата на промяната на работодателя.