Има три критерия, от които зависи запора на заплатата и те са:

 1. Какво е нетно възнаграждение на длъжника;
 2. Каква е минималната работна заплата (МРЗ);
 3. Дали длъжникът има деца, които издържа.

Нетното възнаграждение е сумата, която получавате по банка, след като работодателят е удържал всички данъци и осигуровки, които е необходимо да се внесат.

В зависимост от горните критерии се получават 4 варианта, в които може да попадне лице.

Вариант 1 – Нетно възнаграждение под минималната работна заплата (МРЗ)

В този случай цялото ви възнаграждение е несеквестируемо, което означава, че не могат да ви се правят удръжки.

Вариант 2 – Нетно възнаграждение между  една МРЗ и две МРЗ

Удръжките са:

 • Без деца: 1/3 от нетна заплата;
 • С деца: 1/4 от нетна заплата.

Следва да се обърне внимание, че при този вариант, както и при вариант 3 има две противоположни съдебни практики за изчисление.

Вариант 3 – Нетно възнаграждение между две МРЗ и четири МРЗ

Удръжките са:

 • Без деца: 1/2 от нетна заплата;
 • С деца: 1/3 от нетна заплата.

Вариант 4 – Нетно възнаграждение над четири МРЗ

Тук няма спор, удръжките са:

 • Без деца: горницата над две МРЗ;
 • С деца: горницата над две и половина МРЗ

Несеквестируем доход

  (1)  Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

 1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
 2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
 3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

(2) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Несеквестируем доход, получен по сметка в банка

(1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.

(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.