В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души. Комитетът по условия на труд /КУТ/ включва равен брой представители от страна на работодателя и работниците. Председател на КУТ е работодателят или негов представител, а заместник-председателят е представител на работещите по безопасност и здраве при работа. В работата на КУТ могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти.

В предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена. В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията се изграждат групи по условия на труд /ГУТ/. ГУТ се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието за срок 4 години.

Предсрочно прекратяване на срока може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.

Комитетите и групите по условия на труд:

  1. Обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването и;
  2. Обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работещите;
  3. Обсъждат планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места по отношение на последствията от избора на оборудването, условията на труд и работната среда и предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите;
  4. Извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
  5. Следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
  6. Участват в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.