за информиране относно задълженията REACH за дружествата от ЕС при пускане на пазара или употребата на химикали

ЕКП и industriAll Europe се опитват да привлекат всички членуващи в тях организации, както и хилядите им представители, намиращи се на изборни длъжности в компаниите от Европа, с цел да се повиши осведомеността относно задълженията на дружествата, съгласно REACH и законодателството на ЕС относно употребата на химикали.
Много европейски фирми и особено малките и средни предприятия (МСП), все още не са наясно със своите задължения, съгласно REACH и в крайна сметка могат да бъдат наказани от националните правоприлагащи органи, ако не ги изпълнят в указания срок.
На практика, ако желаят да продължат да произвеждат или внасят химикалите, които към момента са на пазара, в количества над един тон годишно, индустриалците трябва да регистрират въпросните вещества в Европейската агенция по химикалите (ECHA), с цел да се докаже, че могат да бъдат изполвани безопасно. В REACH са регламентирани различни строги срокове, като поредният от тях трябва да бъде изпълнен до края на месец май 2013 г.
С цел да се привлече вниманието на работодателите към задълженията им съгласно регламента REACH, ЕКП и industiAll биха искали членуващите в тях организации да разпространят този текст, както и прикачените две брошури, до всички представители на работниците и служителите на национално равнище.
В двете брошури, изготвени в тясно сътрудничество с ECHA и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, се обясняват с прости думи основните задължения съгласно регламента REACH, с цел представителите на работниците и служителите да запознаят своите работодатели с предвидените срокове. По този начин на компаниите ще се даде възможност да направят бърз преглед на последиците за тях от различните аспекти на регламента REACH. Листовките са достъпни онлайн на 22 езика на уебсайта на Европейската конфедерация на профсъюзите (http://www.etuc.org/r/830) и indutriAll Europe (http://www.industriall-europe.eu/)