През месец юни ще бъдат проведат избори за Европейски парламент и в тази връзка нека попитаме нашите кандидати как те ще отстояват нашите права за получаване на качествени комунални и обществени услуги?

За повече информация за кампанията, посетете: www.epsu.org/publicservicepledge

Настоявайте Вашият кандидат да подпише Декларацията и да поеме ангажимент чрез работата си в Европейския парламент да подкрепя европейските политики в защита на здравето, опазването на енергийните източници и предлагането на повече и по-качествени обществени и комунални услуги.
Настоящата кампания се провежда под егидата на EPSU и цели да привлече общественото внимание върху повишаването на качеството на предлаганите обществени и комунални услуги в Европа.

Мотото на нашата кампания е:
С ОБЩИ УСИЛИЯ – ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ ЕВРОПА ЕДНО ПО-ДОБРО МЯСТО ЗА ВСИЧКИ!

ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, като кандидат за изборите за Европейски парламент през 2009 г., тържествено обещавам следното:

Основи за позитивно отношение към комуналните услуги

Тържествено обещавам, че ще подкрепям хоризонталните законови разпоредби на равнището на ЕС в областта на комуналните услуги. След повече от 10 години закъснение, време е членовете на ЕП да предприемат действия.

Тържествено обещавам, че ще подкрепям програма за действие на ЕС относно качеството на комуналните услуги, въз основа на протокола за комуналните услуги, подписан от правителствата на 27-те държави-членки на ЕС през 2008 г.

Тържествено обещавам, че този парламент ще приеме справедлива директива за работното време, както е отразено в доклада CERCAS от 2005 г.
Тържествено обещавам, че Европейският парламент активно ще подкрепя системата на Европейския социален диалог и колективното споразумение.

Основи за здравеопазването

Тържествено обещавам, че всяко едно европейско предложение в областта на здравните услуги ще се опира като отправна точка на принципите на солидарност, достъпност, приемливост на здравните разходи и универсалност. Създаването на юридическо лице за подкрепата на тези принципи в контекста на предоставянето на здравни услуги продължава да бъде едно от големите предизвикателства на ЕС.

Основи за енергетиката

Тържествено обещавам, че ще подкрепям законодателството, което ще повишава демократичния контрол на европейските енергийни регулатори.

Тържествено обещавам, че ще приканвам ЕП да предприема цялостно оценяване на функционирането на пазара на електричество и газ през 2010 г., като ще се обръща специално внимание на заетостта, инвестициите, цената за битовите потребители и устойчивото развитие.

Основи за местното самоуправление

Тържествено обещавам, че ще гарантирам приемането на процедурата по оценяване на обществените поръчки, която включва както социални, така и свързани с околната среда разпоредби.

Основи за националната администрация

Тържествено обещавам, че ролята на правителствените служители надлежно ще бъде спазвана в съответствие с цялото законодателство на ЕС, като те няма да бъдат изключени при промени на законодателството за трудовите условия.

Основи за водата

Тържествено обещавам, че Европейският парламент ще потвърди, че водата е право на човека.

Тържествено обещавам, че няма да подкрепям търгуването и приватизирането на водните съоръжения.