Агенцията за социално подпомагане, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и ФНСДУО-КНСБ подписаха нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения. Настоящият КТД влиза в сила от 01.01.2022 г. и има срок на действие до 31.12.2023 г.
Всички работници и служители, които са членове в АСП-ЦУ, РДСП и ДСП попадат под обхвата на Колективния трудов договор или Споразумението и се ползват от постигнатите взаимни договорености и социални придобивки, свързани с трудовите, служебните и осигурителните им отношения.