На 19.05.2021 г. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подписа договор за изпълнение на проект „ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“ BG05M9OP001-1.128-0005. Договорът е по процедура „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е с общ бюджет над 1.7 млн. лв. Проектът ще се реализира от октомври 2021 г. до май 2023 г. Партньори на КТ „Подкрепа“ при изпълнението на договора са АИКБ, БТПП, ССИ и МТСП.

Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на КТ „Подкрепа“, АИКБ, БТПП, ССИ, МТСП и НАПОО, да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 45 ключови професии /длъжности/ в общо 9 икономически сектора, за преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса.

Същинските проектни дейности ще стартират от 01.12.2022 г. с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила за пилотните сектори и професии. На следващ етап ще бъде извършено последващо тестване за установяване на текущите умения чрез специално разработени инструменти за оценка.

Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на „Развитие на дигиталните умения“, който се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика.

Проектът на КТ „Подкрепа“ е пилотен, като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., насочени към национално развитие на дигиталните компетенции.