На 19.05.2021 г. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подписа договор за изпълнение на проект „ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“ BG05M9OP001-1.128-0005. […]