„Трудово-правен статут на заетите в сферата на образованието“ е темата на специалното събитие, което Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ организира на 18 май 2012 г. от 10,00 ч. в х-л „Маламова къща“, гр. Гоце Делчев.
Събитието ще бъде открито от г-н Андрей Андреев, председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, гр. Гоце Делчев.
Дискусията, която ще се проведе по време на специалното събитие, ще засегне темите – „Организация и разпределение на делегираните бюджети, като основен източник на финансова обезпеченост на училищата“ и „Трудово- правен статут на заетите в сферата на образованието“ и цели постигане на по-голяма публичност във връзка с последиците от въвеждането на системата на делегирани бюджети и ефектите от делегирането. Цели се още ясно и публично формулиране на ролята и отговорностите на участниците в този процес – държавата, местната власт, работодатели, социални партньори и гражданско общество, както и решаване на потенциални проблеми и споделяне на добри практики, включително от учебните звена, които вече имат опит в тази област.
Форумът се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.