На 01 септември 2022 г. между Лечебно-възстановителна база на Народното събрание в гр. Велинград и Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ се сключи колективен трудов договор.

В настоящия КТД се договарят въпроси, свързани с трудова заетост; професионална квалификация, работно време, почивки и отпуски; здравословни и безопасни условия на труд; социално-битово и културно обслужване, взаимоотношения между страните и условия за синдикална дейност.

Договорът влиза в сила от 01.09.2022 г. и валиден до 31.08.2023 г.