Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов подписаха договора за проект „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“. Договорът е по процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“ на ОПРЧР и е с общ бюджет над 2,3 млн. лв. Проектът ще се реализира от февруари 2020 г. до юли 2022 г. Партньор на КТ „Подкрепа“ при изпълнението на договора е Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), а асоцииран партньор е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

По проекта „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“ ще бъдат разработени и въведени нови модели и инструменти за адаптиране на предприятията и служителите в 10 икономически сфери. Ще бъдат изготвени и тествани иновативни инструменти за интегрирано усъвършенстване на социалния анализ и социалния диалог, включващ „зелени“ модели и стандарти за социално сътрудничество. Планирано е изготвянето на две пътни карти за подобряване на индустриалните отношения и повишаване адаптивността на служителите и предприятията към променящите се икономически условия. В 10 икономически сфери е необходимо подобряване на работната среда и организацията на труда, за да се постигне по-висока производителност. Областите са строителство, водоснабдяване, търговия, услуги и туризъм, транспорт, лека промишленост, хранителна и питейна промишленост, металургия, металообработване, минно дело, енергетика.

По проекта се предвиждат обучения на работното място в 100 предприятия с активното участие на 2 000 работници и служители, както и провеждане на 24 регионални конференции за представяне на нови системи, практики и инструменти за управление на човешките ресурси и за подобряване условията на труд в 100 предприятия. Предстои разработването на модели и инструменти за социално сътрудничество, които да бъдат добра основа за подготвяне на проект на Платформа за социално сътрудничество, която ще бъде в помощ на работници, служители и работодатели.

Основната цел на проекта е да подкрепи утвърждаването на Стандарти за социално сътрудничество и разгръщането на тяхна база на всестранни „Зелени“ модели, насочени към повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия, чрез въвеждането на нови системи, практики и инструменти за управление на човешките ресурси и за подобряване условията на труд.