На 28 април международното синдикално движение и Международната организация на труда отбелязват Световния ден за безопасност и здраве при работа. На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. През 2022 г. МОТ поставя на вниманието на обществото темата за социалния диалог, за участието на работещите в процеса на осигуряване на ЗБУТ и за изграждането на силна култура по безопасност, здраве и благополучие в предприятието: „Действайте заедно, за да изградите положителна култура на безопасност и здраве!“

По данни на МОТ всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона. По изчисления на МОТ загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Според организацията опасните и нездравословни условия на труд водят и до загуба на средства и човешки ресурси, и намаляват производителността и качеството на продукцията.

По данни на НОИ:

Година

Трудови злополуки

От тях смъртни

Една смъртна на общ брой трудови злополуки

2021

2392

68

35

2020

2309

89

26

2019

2731

89

30

2018

2914

92

32

Прави впечатление увеличеният брой трудови злополуки спрямо предходната 2020 г., като се има предвид, че много от предприятията намалиха броя на работещите, поради отпуск или съкращения, а някои отрасли преустановиха дейност. Същевременно много предприятия преминаха на намалено работно време, работа от разстояние и др.

Общият брой на смъртните трудовите злополуки през 2021 г. бележи тенденция на намаляване спрямо 2020-та, както и намаляване на честотата на смъртните злополуки една на всеки 35 трудови, спрямо една на всеки 26 трудови за 2020. Това означава, че всеки  работен ден (249 за 2021 г.) между 9 и 10 души претърпяват злополука на работното място, а на 4 работни дни един работник в България умира. Анализите на НОИ тепърва предстоят, но предварителният извод, който КТ „Подкрепа“ може да направи е, че насочването на вниманието (и финансовия ресурс) от страна на работодателите към мерките за предотвратяване на пандемията COVID-19, са станали за сметка на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното място, в т. ч психосоциалните рискове на работното място, мускулно–скелетните смущения, сърдечно-съдовите заболявания и др.

Най много смъртни:

Отрасъл/бранш

2019

2020

2021

Строителство (строителство на сгради; строителство на съоръжения; специфични строителни дейности) Общо 18 17 18
Сухопътен транспорт 14 11 10
Търговия на едро  и дребно 12 8 7
Горско стопанство и растениевъдство 4 6 2
Добив на въглища и метални руди 3 3 0
Производство на метални изделия 3 3 4
Събиране на отпадъци, пречистване на води 4 2
Производство на хранителни продукти 3 2 5

От МОТ споделят, че чрез ефективен социален диалог правителствата и социалните партньори участват активно във всички фази на процеса на вземане на решения по безопасност, здраве и благополучие при работа. Това е важно както при разработването и обявяването на политиките по БЗБР и на законовите рамки за тяхното прилагане, така и за реалното им прилагане на работното място. КТ „Подкрепа“ счита, че на ниво работно място силната култура на БЗР е тази, при която безопасната и здравословна работна среда се оценява както от ръководството, така и от работниците. Позитивната култура на БЗР е основана върху приобщаването на страните в трудовия процес чрез разумно участие в дейностите за повишаване на безопасността и здравето на работното място. На работното място със силна култура на БЗР работниците се чувстват комфортно, изразявайки загриженост за възможни рискове или опасности, а ръководството е активно в сътрудничеството със работниците за намиране на подходящи, ефективни и устойчиви решения. Това изисква откритост в комуникацията и диалога на основата на доверие и взаимно уважение на всички нива.