КТ „Подкрепа“ стартира двудневни регионални и еднодневни обучения на работното място по проект „Подкрепа“ за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия № BG05M9OP001-1.051-0007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Темите на обученията са по иновативните инструменти за прилагане на стандарта за социално сътрудничество:

  1. Посредничество и/или доброволен арбитраж от синдикални и работодателски организации и Комисия за посредничество и арбитраж.
  2. Етичен кодекс на социалното сътрудничество.
  3. Процедура за водене на преговори и сключване на Колективни трудови договори на равнище отрасъл и бранш, община и предприятие.
  4. Система за измеримост на ефективността на социалното сътрудничество.
  5. Самооценка на предприятието за прилагане на стандарта за социално сътрудничество.
  6. Самооценка на предприятието за ефектите от прилагането на стандарта за социално сътрудничество.
  7. Зелена карта за социално сътрудничество.
  8. Зелени модели.

Обученията се реализират в рамките на Дейност 5 на проекта с координатор конфедерален секретар Нели Христова.