КТ „Подкрепа“ стартира на 18 октомври 2011 г. Национална кампания за „Временна и сезонна заетост на учащи се младежи“. В София, Варна, Русе, Бургас, Враца, Благоевград и Пловдив в рамките на един учебен час ще бъдат открити поредица от стационарни приемни, насочени към учениците от професионалните гимназии.

В София кампанията ще бъде открита от 15.00 ч. в Национална финансово-стопанска гимназия /ул. Розова долина 1/ от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, от зам.-министъра на труда и социалната политика Диана Костадинова и от зам.-министъра на образованието и науката Милена Дамянова.

Във Варна кампанията ще бъде открита от 15.00 ч. в Професионална гимназия по икономика.
В Русе – от 14.00 ч. в Професионална гимназия по електротехника.
В Бургас – от 13.30 ч. в Търговска гимназия.
Във Враца – от 10.00 ч. в Професионална гимназия по механотехника.
В Благоевград – от 10.00 ч. в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Иван Илиев.
В Пловдив – от 13.00 ч. в Професионална гимназия по електроника и електротехника.

Кампанията цели запознаване на учениците в гимназиалния етап с изискванията на българското законодателство при полагане на труд, безопасност и здраве при работа, придобиване на умения за работа, стажуване, намиране на подходяща образователна, трудова и социална реализация. Темите ще бъдат представени от екип от експерти на КТ „Подкрепа“ в 5 информационни направления от Националната мрежа Информационни бюра „Достоен труд“. Във връзка с подпомагане на професионалното ориентиране на младежите, ще бъде споделен и личен опит на представител на конкретна професия, който ще разкаже за работното ежедневие, предизвикателствата, привлекателността на професията и възможностите за развитие в професионалната област.

Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.