Днес, 20.06.2018 г. в гр. София, долуподписаните:

Димитър Манолов, президент
Конфедерация на труда „Подкрепа“

Валентин Попов, председател
Управителен съвет на Синдикална федерация на служителите в МВР

д-р Иван Маджаров, председател
Управителен съвет на Български лекарски съюз

Милка Василева, председател
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

като отчитаме вредността на нощния труд и обидно ниската стойност на заплащането му;
като вземаме предвид влошената демографска картина в страната;
и като отчитаме липсата на нормотворческа инициатива от 2007 г. за промяна на относимата уредба – въпреки настъпилите значителни икономически промени,

заявяваме

решимостта си да работим за актуализиране на трудовото законодателство, относимо към уредбата и заплащането на нощния труд, за закрила на работещите от вредните въздействия на нощния труд и за достойното му заплащане, адекватно на полагането му във време, определено от природата за почивка.

Водени от тази своя решимост,

пристъпваме

към организирането на петиция и информационна кампания, и предизвикване на обществен дебат, който целим да завършим с адекватни промени в българското трудово законодателство, насочени към ограничаване  и достойно заплащане на нощния труд.

Във връзка с горното всеки от подписалите представители на споразумяващите се организации ще предприеме необходимите действия по предлагане на настоящото Споразумение за утвърждаването му от компетентните органи на съответната организация съгласно нейните вътрешни устройствени актове. Актът по утвърждаването става неделима част от Споразумението и присвоява на съответната организация статут на Участваща организация, която съвместно с останалите Участващи организации ще работи за осъществяване на изложените по-горе намерения.

Виж Споразумението ТУК