Днес, 20.06.2018 г. в гр. София, долуподписаните: Димитър Манолов, президент Конфедерация на труда „Подкрепа“ Валентин Попов, […]