Две години след  Конгреса си в Париж, ЕКП проведе на 29-31 май 2017 г. в Рим среща, за да направи преглед на напредъка и постиженията на новото ръководство на европейското синдикално движение.

Конференцията се фокусира върху положението на трудещите се хора в Европа – за бъдещето, което европейското синдикално движение иска да построи за европейските работници и техните семейства.

Повече от 400 синдикални лидери участваха активно в дебати по разнородни въпроси, вариращи от инвестициите и икономическото управление, заплатите и Европейския стълб на социални права; участието на работниците и индустриалната политика; бъдещето на труда и на синдикалното движение.

В изявлението, прието на мандатната конференция на ЕКП, участниците се обединиха да работят заедно в следните основни насоки:

  • Инвестиции за устойчив растеж и създаване на качествени работни места;
  • Просто преминаване към ниско-въглеродна икономика, устойчива цифровизация и автоматизация;
  • Повишаване на възнагражденията и повишаване на заплатите;
  • Силен Европейски стълб на социалните права и законодателство за равновесие между професионалния и личния живот;
  • Справедлива мобилност и миграция, борба със социалния и трудов дъмпинг.

Мандатната конференция показа готовността на европейските синдикати да положат активни усилията за справяне с настоящите и бъдещи предизвикателства – като глобализация, цифровизация и климат.