Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) представлява над 45 млн. работещи и техните 93 национални синдикални организации и 10 европейски синдикални федерации.

Изборите за Европейски парламент през 2024 г. са най-важните от много години насам. Те ще определят дали Европа остава на пътя на напредъка и солидарността, които видяхме в нейния отговор на кризата с Ковид-19, и ще подкрепят работещите хора и техните общности по целия континент, или ще се върне към строгите икономии с атаките си срещу работещите хора.

Европейската конфедерация на профсъюзите, и свързаните с нея организации, ценят своята автономия. Този манифест е покана за одобряване на изброените по-долу ангажименти като визия за Европа за следващите пет години.

Визията на този манифест е за Европа като общност от хора и нации, където всеки е свободен да живее в мир и да работи без страх от бедност, несигурност, неуважение, дискриминация, насилие, война или потисничество. Европа, която е чудесно място, където да живеете, да работите, да отглеждате децата си, да се грижите за близките си, да се пенсионирате и да остареете. Европа, която предоставя на практика европейския стълб на социалните права. Европа, която защитава основните човешки права, включително репродуктивните права, стремейки се към постигане на равенство между половете.

Каним всички европейски партии и кандидати да подкрепят тези ценности и приоритети, които са извлечени от Хартата на ценностите на ЕКП, Берлинския манифест и Програмата за действие, приети от синдикалните лидери от цяла Европа на нашия XIX-ти конгрес през май 2023 г.

Призоваваме партиите, движенията и работещите хора да отблъснат заплахата от крайната десница, която нечестно твърди, че подкрепя работещите хора, когато в действителност атакува техните синдикални организации и демократичните права, разрушавайки човешките права и по-специално тези на жените. Сътрудничеството с крайнодесни сили в Европейския парламент и други европейски институции трябва да бъде отхвърлено.

Призоваваме работещите, студентите, пенсионерите и всички хора в Европа да гласуват на европейските избори, за да се чуе гласът им за по-справедлива и по-социална Европа.

Въпреки напредъка, постигнат от синдикатите и други прогресивни сили, в Европа има извънредна ситуация по отношение на социалната справедливост. През последната година работещите хора претърпяха рекордни реални съкращения на заплатите, докато безскрупулните работодатели продължават да регистрират рекордни печалби. Междувременно институциите на ЕС заплашват да се върнат към строгите икономии и да отворят вратата за по-нататъшна дерегулация, допълнително наказвайки работещите.

Вместо това се нуждаем от европейските избори, за да осигурим Парламент и Комисия, ангажирани да работят за справедлива Европа със сигурни работни места, достойно заплащане, отлични обществени услуги, права на жените и равенство за всички, силни трудови права и засилено колективно договаряне и социални диалог. Атаките срещу синдикатите трябва да бъдат предотвратени: разбиването на синдикатите трябва да се наказва като престъпление! Това е необходимо за защита и укрепване на демокрацията в Европа.

Заедно можем да постигнем тази основна мисия за Европа, която можем да се гордеем да предадем на бъдещите поколения.

 

ДВАНАДЕСЕТ АНГАЖИМЕНТА ПРИ ЧЕСТНА СДЕЛКА ЗА РАБОТЕЩИТЕ

1.По-добри работни места и доходи: Да бъдат предприети ефективни действия на ЕС за защита на работните места и доходите, включително пенсиите, с решителни мерки за справяне със социалното измерение на кризата с разходите за живот. Европа има нужда от увеличение на заплатите! Да се насърчават увеличенията на заплатите и да се оказва подкрепа за изравняване на доходите и условията на труд във възходяща посока, включително чрез въвеждане на Европейска рамка за това. Нужни са и по-решителни действия на ниво ЕС за премахване на разликата в заплащането между жените и мъжете.

2.Прекратяване на несигурната заетост и подобряване на условията на труд: Да бъде сложен край на несигурната заетост чрез гарантиране на законни права чрез постоянни договори и работа на пълен работен ден, както и забрана на неплатените стажове. Да се увеличи контрола на работещите върху гъвкавостта на работното време, както и то да бъде намалено. Нужна е защита на правата на работещите от разстояние, включително правото на прекъсване на връзката, и забрана за инвазивното и неуважително наблюдение.

3.Подкрепа за синдикатите, колективното договаряне и социалния диалог: Защитавайте и укрепвайте синдикатите и правата на работещите, включително всеобщото право на организиране, достъп на синдикатите до работните места, правото на колективно договаряне и правото на стачка. Да бъде увеличен обхватът на колективно договаряне, включително чрез амбициозно транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати, с цел 80% покритие, и Директивата относно прозрачността на заплащането, съобразена с пола. Да се укрепи демокрацията на работното място най-вече чрез укрепване на колективното договаряне, въвеждане на цялостна рамка на ЕС за информация, консултации и участие и пълно запазване на добре функциониращи системи за колективно договаряне.

4.Безопасна работа: Подобряване и разширяване законодателството на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд, и други европейски инициативи за постигане на нулева смъртност на работното място, или причинена от работа, включително при работещите надомно. Да се обърне внимание на психосоциалните рискове и онлайн тормоза, и посегателствата на работното място чрез европейска директива. Да се въведе законодателство на ЕС, което установява температурни ограничения за работа. Също така да се разработят инициативи за гарантиране на пълното прилагане на правата на работещите и синдикатите, и укрепване на службите за инспекция на трудовото и социалното право, както и механизмите за подаване на жалби. Да се осигури края на всички форми на насилие, основани на пола в света на труда, включително онлайн.

5.Отхвърляне на строгите икономии – икономика за хората и планетата: Да бъде отхвърлено връщането към политиките на строги икономии и да бъде насърчен един нов икономически модел, съсредоточен върху реалната икономика, създаването на работни места, достоен труд и преразпределение чрез справедливо и прогресивно данъчно облагане. Да бъде гарантирано преразглеждането на правилата за икономическо управление, което включва прекратяване на Фискалния пакт на ЕС и реформа на Пакта за стабилност и растеж, за да го приведе в съответствие с постигането на правата, включени в Европейския стълб на социалните права. Да бъде осигурено на държавите членки необходимото пространство за маневриране с цел финансиране на инвестициите за еднакъв справедлив преход. Да се приложи нов фискален капацитет за инвестиции, фонд за суверенитет на ЕС за справедлив социално-икономически преход и общи блага, без да бъде изоставен никого, и нито един регион. Да се регулират пазарите на финансови, енергийни и хранителни стоки, и да се случи  борбата със спекулациите. Трябва да се преборим с укриването и избягването на данъци, и да се гарантира, че прекомерните печалби се облагат с данъци.

6.Силна индустриална политика и обществени услуги: Да се приложи силна европейска индустриална политика със значителни и ефективни публични, и частни инвестиции, които са в основата на качествените работни места и социалния прогрес. Гарантиране на всеобщ и основан на права достъп до висококачествени обществени услуги, включително грижи за деца и транспорт. Да се осигури пълно зачитане на правото за адекватно, прилично и достъпно жилище. Гарантиране на качествени услуги и право на работещите в сервизи да предоставят качествени услуги.

7.Публично финансиране за социален прогрес: Да се приложат строги условия, обхващащи социални, данъчни и екологични критерии, свързани с всички форми на публично финансиране и подкрепа за бизнеса. Преразглеждане на правилата на ЕС за обществени поръчки, за да се гарантира, че публичните средства отиват в организации, които зачитат правата на работещите и синдикатите. Също и при тези, които преговарят със синдикатите, и чиито работещи са включени в колективни трудови договори.

8.Осигуряване на справедливи преходи: Гарантиране на справедлива цифрова трансформация, основана на цифровизация насочена към човека и ефективно регулиране на Изкуствения интелект чрез принципа „под човешки контрол“, включен в законите на ЕС. Постигане на климатични цели чрез справедлив преход, включително директива за справедлив преход в света на труда чрез предвиждане и управление на промяната, въз основа на принципите на профсъюзно участие и колективно договаряне. Гарантиране правото на всички на обучение през целия живот, без разходи за работещите и през работно време.

9.Борба срещу социалния дъмпинг и измамите: Регулиране ролята на трудовите посредници и въвеждане на обща правна рамка на ЕС, ограничаваща договорите с подизпълнители, и гарантираща солидарна отговорност по веригата на подизпълнителите. Подобряване прилагането на правилата за трудова мобилност от един по-ефективен Европейски орган по труда (ЕОТ).

10.Справедлив, основан на човешките права подход към миграцията и правото на убежище: Укрепване на безопасните, законни и редовни миграционни пътища, подобряване на защитата, правата и подкрепата за мигрантите и търсещите убежище в рамките на ЕС. Запазване на човешки животи в Средиземно море и по външните граници на Съюза, също и чрез повторно въвеждане на механизъм за издирване и спасяване. Отхвърляне политиките за екстернализиране на границите и  противопоставяне на многостранни и двустранни споразумения с държави, които не спазват върховенството на закона, и не зачитат правата на човека.

11.Прогресивна роля на Европа в света: Да бъде подсигурено, че ЕС действа в световен мащаб и чрез търговската си политика, в съответствие с нашия социален модел, за да насърчава на мира, демокрацията, човешките права, върховенството на закона, и глобалната икономическа справедливост, включително за прекратяване на нападателната война на Русия срещу Украйна.

12.За една по-справедлива и по-демократична Европа: Да бъде създаден Протокол за социален напредък, който да бъде включен в Договорите, за да се гарантира, че правата на работещите и социалните права имат предимство пред икономическите свободи. Да бъде насърчена реформата на европейските институции, за да се гарантира по-социален и демократичен ЕС. Подкрепа за разширяването на ЕС въз основа на пълното зачитане на трудовите и социалните права, социалния диалог и социалните достижения на правото на Съюза.

Ние от ЕКП, и всичките ни съюзни организации, призоваваме европейските партии и кандидати да подкрепят ценностите и приоритетите на работещите и синдикатите, изложени в този Манифест, свързан с изборите за Европейски парламент през 2024 г. – и да работят с нас за постигане на конкретни мерки в подкрепа на тези ценности и приоритети на европейско ниво в бъдещия Парламент с мандат 2024-2029 г.