Това е ключов и изпълнен с предизвикателства момент за Европа и европейското синдикално движение.

Европа е изправена пред тежки предизвикателства – последиците от нерегулираната глобализация, икономическата криза и строгите икономии; промените в икономиката и пазара на труда поради изменението на климата, цифровизацията и автоматизацията; атаките, насочени срещу правата на работещите, синдикатите и европейския социален модел; нарастването на неравенствата в и между страните; въпросът за миграцията и потоците на мобилност.

Тези проблеми често водят до повишаване на дискриминацията и експлоатацията сред обществата, който намира израз във възхода на крайнодесни, националистически, неофашистки и ксенофобски сили, застрашаващи човешките и социалните права и излагащи на риск демократичните ценности на Европейския съюз. Бъдещето на Европа и нейните работници е предмет на безпокойствие.

Синдикалното движение носи отговорността да защитава демокрацията и европейския социален модел – най-важното постижение на миналия век, основано на мира, зачитането на човешките права, трудовите, социалните и екологичните права, на справедливи и равни условия на живот и труд, включително качествени обществени услуги и образование.

***

За да постигнат това, ЕКП и нейните филиали са разработили стабилни политики за бъдещето на европейската икономика, общество и пазар на труда и ще създадат силни и ефективни инструменти и действия за засилване на ролята на синдикатите за постигане на конкретни и положителни резултати за работещите, съсредоточени конкретно върху:

Нова, прогресивна и устойчива икономическа политика; повишаване на заплащането и сближаване на заплатите между страните и секторите; заетост на качествени работни места и намаляване на работната седмица без намаляване на заплащането и контрол на работното време; защита и разширяване на правата на работещите, социалната закрила и обществените услуги; подновяване на социалния диалог, укрепване и разширяване обхвата на колективното трудово договаряне и участието на работещите в него; справедлив преход, устойчива глобализация и прогресивна търговия; справедлива мобилност и обща политика в областта на миграцията и убежището, основана на зачитането на правата и равното третиране.

Това е най-добрият начин да подобрим условията на живот и труд на членовете си и да създадем бъдещето на труда.

***

Ще изградим обновено и по-силно синдикално движение, способно да организира и мобилизира, да се справя с предизвикателствата, пред които сме изправени, да предвижда и оформя предстоящите промени; синдикално движение, което участва в засилването на демокрацията и социалния прогрес в Европа.

Силно синдикално движение за бъдещето, способно да промени съществуващите икономически и пазарни политики на труда и да включи онези, които сега са изключени от правата и закрилата и не се третират еднакво: жени, млади и работещи с несигурна заетост, самонаети лица и разчитащи на заетост чрез платформи, работещи в неформалната икономика, мигранти и мобилни работници, хора с увреждания или засегнати от всяка форма на дискриминация, включително по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност.

Европейското синдикално движение ще изгради една по-справедлива Европа за работещите.

***

Социалният договор, който стои в основата на социалната пазарна икономика на ЕС, е застрашен, тъй като мерките против икономическата криза, включващи строги икономии, съкращения и дерегулация, които се прилагат в Европа, са грешна стъпка. Налице са силен социален дъмпинг и дъмпинг в заплащането, експлоатация на труд и други злоупотреби. Европейският стълб на социалните права и новото социално законодателство са важни стъпки за възстановяване на европейския социален модел, но те сами по себе си няма да бъдат достатъчни.

Това, което е необходимо, е обновен Социален договор за Европа, който определя връзката между трите разделения в обществото: групите на държавата, труда и капитала. Институциите трябва да поемат отговорност за укрепване на социалната пазарна икономика. Компаниите не трябва да могат да се възползват от единния пазар и в същото време да го подкопаят, като използват труда или избягват плащането на данъци и социални вноски.

ЕКП представя своя План за действие за обновяване на Социалния договор в Европа и ще работи и преговаря с европейските и национални институции и организациите на работодателите, за да го постигне чрез водещи инициативи, като:

 1. Да бъде създаден Протокол за социалния прогрес, който да придава на синдикалните и социалните права на работещите първостепенен статус, и той да бъде включен към Договорите на ЕС и приложен чрез европейското законодателство и политики.
 2. Възобновяване на извънреден план за увеличаване на публичните и частните инвестиции в създаването на качествени работни места във всички сектори на икономиката и публичните инвестиции в обществените услуги, обществените блага и социалната защита.
 3. Промяна на икономическото управление на ЕС, Европейския семестър, Европейския паричен съюз и бюджета на ЕС за насърчаване на социалната справедливост, инвестициите, благоприятстващи заетостта, устойчивия растеж, справедливото и прогресивно данъчно облагане и благосъстоянието на хората – всичко това е цел на икономическите политики на ЕС.
 4. Изменяне на Европейския социален модел чрез укрепване и прилагане на принципите на Eвропейския стълб на социалните права чрез политики, законодателство, социална регулация, колективни споразумения и разумни мерки за преразпределение и възходяща конвергенция.
 5. Укрепване на двустранния и тристранния социален диалог на европейско, национално и секторно равнище чрез засилено законодателство, политики, споразумения и финансиране за изграждане на капацитет.
 6. Партньорство за колективно трудово договаряне, за постигане на всеобщо увеличение и сближаване на заплатите и условията на труд за всички. То трябва да доведе до препоръки и евентуално рамкова директива от страна на Съвета, за засилване на колективното договаряне и синдикалните права във всяка държава-членка.
 7. Повече усилия за постигане на полово равенство на работното място и в обществото, чрез законодателство и политики за борба с дискриминация от всякакъв тип, включително разлики в заплащането на двата пола.
 8. Спешни действия по въпросите с климатичните промени, дигитализацията, автоматизацията и глобализацията, за справедлив преход за всички чрез законодателството на ЕС, политическите мерки и целевите фондове, социалния диалог и колективното договаряне.
 9. Реформи в правото, свързано с конкуренцията и компаниите и ново законодателство, засягащо надлежната проверка и веригата на доставчици в рамките на единния пазар, така че да се гарантира пълното зачитане на социалните, трудовите и синдикалните права.
 10. Реформа на европейското законодателство за информирането и консултирането, участие на Европейските работнически съвети на ниво бордове на компаниите, така че работещите реално да имат глас в реструктурирането на икономиката.
 11. Скрепяване на бъдещето на труда чрез правните рамки на ЕС за намаляване на несигурната заетост, разширяване на правата на работещите и защита на новите форми на труд, преустановяване на социалния дъмпинг и дъмпинга в заплащането и изграждане на справедлива мобилност на работещите и равно третиране.
 12. Чрез европейска законодателна инициатива да се гарантират правото на обучение и квалификация през целия живот.
 13. Засилено действие за изграждане на справедлива и устойчива европейска програма за миграция, глобализация, международна търговия, външни политики и политики за добросъседство, също чрез пълното прилагане в Европа на Програмата 2030 и други договори и инструменти на ООН, включително конвенциите на МОТ.

Може да намерите оригиналния текст на Манифеста тук:

https://www.etuc.org/system/files/document/file2019-05/EN%20-%20Manifesto.pdf – Английски език

https://www.etuc.org/system/files/document/file2019-05/FR-%20Manifesto.pdf

-Френски език

https://www.etuc.org/system/files/document/file2019-05/DE%20-%20EGB%20Manifest.pdf

-Немски език