Към момента основен въпрос за европейските синдикати е финансовата криза, обхващаща Гърция, Ирландия и Португалия, и като цяло воденето на политика на строги икономии в други страни-членки, чрез която се упражнява натиск в посока намаляване на заплатите, пенсиите и жизнения стандарт.

ЕКП изразява тревогата си от отрицателните последици, породени от организираното от ЕС и Международния Валутен Фонд „спасяване“ на икономиките, изпаднали в затруднено положение. Строгите мерки, наложени в Гърция и Ирландия, само влошиха положението и съответните държави са изправени пред продължителен период на рецесия, покачващо се равнище на дълг и безработица. Съществува реална опасност държавите и тяхното население да продължат да натрупват все по-големи задължения, което от своя страна крие заплаха както за Европа, така и за страните-членки.

По тази причина ЕКП настоятелно изисква провеждане на промяна в подхода на ЕС с цел да се осигури по-голяма помощ на държавите, изпаднали в затруднено положение.

Новият Пакт „Евро плюс“, обхващащ Еврозоната и шест други икономики, ще окаже мащабни последствия по отношение на заплащането, тъй като съдържа препоръки към страните-членки относно:

– сравняване на разходите за единица труд;
– враждебност към индексацията на заплатите и като цяло към централизираното договаряне;
– осъществяване на връзка между заплащането и производителността, без да се взимат под внимание инфлацията и съпоставимостта;
– оказване на натиск за намаляване на заплащането в публичния сектор, а в някои случаи и на минималната работна заплата;
– оказване на натиск за намаляване на пенсионните права;
– насърчаване на строг конституционен контрол над държавния дълг.

ЕКП заявява, че този подход е напълно неприемлив за синдикатите от Европа и настоява, че трябва да бъдат приети и одобрени следните принципи:

– заплатите не са враг на икономиката, а са мотор, предизвикващ растеж и разкриване на нови работни места;
– автономността на социалните партньори при колективно трудово договаряне и при договаряне на заплащането трябва да бъде спазвана и уважавана;
– покупателната способност на работещите трябва да се подобри, като се увеличава постепенно и в съответствие с инфлацията и производителността, с крайната цел да се постигне справедливо разпределение на богатството;
– процесът на неравенство в доходите трябва да бъде прекратен;
– борбата срещу дъмпинга в заплащането и фискалния дъмпинг трябва да бъде по-усърдна и принципът за равно заплащане и равна работа да бъде прилаган;
– пенсиите трябва да бъдат защитени и да се осигурят достойни условия на живот;
– правилата за обществените дългове трябва да бъдат адаптирани към икономическата реалност и към извънредните обстоятелства и да не провокират рецесия чрез налагане на строги мерки.

В този контекст ние сме решени да:

– се борим срещу нарастващата сила на крайно десните и техните съюзници националисти и да се борим за социална Европа. По тази причина ние ще бъдем активни на следващите избори за Европейски Парламент;
– се борим срещу безработицата, покачващото се неравенство, несигурната работа и управлението чрез налагане на строги икономии;
– се мобилизираме за постигане на растеж и устойчиво развитие;
– работим в посока на постигане на по-голяма сила на синдикатите и членската им маса;
– разработим общ отговор на все по-интегриращия се европейски пазар на труд.

Всичко това ще залегне в основата на работата на ЕКП през периода 2011-2014г. В допълнение ЕКП ще:
1. се бори за Нова Европейска Договореност по отношение на работещите против управлението чрез строги икономии, намалявания на заплащането и публичните услуги; ще се бори за положително Европейско икономическо управление, включително облагане с данъци на финансовите сделки, хармонизация на корпоративната данъчна основа и придвижване в посока на Еврооблигациите.

2. изисква основните човешки права да се ползват с предимство пред икономическите свободи и следователно ще изискаме включването на Протокол за Социален Прогрес в Европейските Договорености, ревизирана Директива за Командироване на работници и служители, както и включване на регламента „Монти II“.

3. заетостта да бъде поставена на преден план в Европейския дневен ред и да залегне в основата на икономическото управление на ЕС и всичко това да бъде подобаващо отразено в европейския социален диалог, както и в оценката на Стратегия 2020 г. и в Акта за Единния пазар.

4. изискаме координирана атака срещу безработицата сред младите хора и гарантиране на образование, обучение и работни места.

5. въпросът за подобряване условията на труд на всички европейски работещи, борбата с недекларирания труд и социалния дъмпинг и дъмпинга в заплащането да се превърне в приоритет, особено в рамките на социалния диалог.

6. Разработим съвместни инициативи с европейски работодатели с цел разкриване на зелени работни места, икономически растеж и инвестиции, устойчива индустриална политика, образование и обучение.

7. положим усилия в посока закрила на всички работещи, независимо от формата им на заетост, посредством колективни трудови договори и/или съответните законодателни мерки.

8. изискаме ефективно и стриктно регулиране на финансовите пазари и рейтинговите агенции, да се сложи край на данъчните убежища, налагане на данък върху финансовите транзакции и край на прекомерното заплащане и допълнителните бонуси за ръководствата и директорите.
9. изискаме въвеждането на нови системи за корпоративно управление с цел осигуряване на устойчивост в дългосрочен аспект, както и справедливи равнища на заплащане за всички системи на управление, при които Европейските Работнически Съвети, синдикатите и информирането, консултирането и правото на участие на работещите трябва да заемат основна роля.

10. активно ще допринесем за провеждане на справедлив преход към икономика с ниски въглеродни емисии, включително посредством социален диалог, подкрепа на научни изследвания и иновации в сферата на новите технологии и енергийната ефективност.

11. подкрепим обществените услуги и ще се борим срещу тяхното постепенно намаляване, дължащо се на икономии и масова приватизация.

12. се борим срещу всички форми на дискриминация на база пол, расова, религиозна принадлежност, възраст, увреждане, сексуална ориентация, както и за намаляване на различията между половете. ЕС като цяло трябва да заеме водеща роля при намирането на решения по отношение на външните миграционни потоци, осланяйки се на принципите за равенство, свобода, демокрация и върховенство на закона, залегнали в Европейските Договорености.

13. защитаваме работниците мигранти чрез насърчаване на взаимно признаване на синдикално членство и ще изискваме равно заплащане за труд с еднаква стойност, основавайки се на принципите на приемащата държава.

14. се стремим да подобрим стандартите за безопасност и здраве на работното място, включително чрез провеждане на кампании за регулиране на работното време, което оказва значително влияние на здравето, мониторинг на споразуменията относно стрес, насилие и тормоз на работното място, приоритизиране на въпроса за работещи с мускулно-скелетни смущения, закрилата на лични данни, цялостно прилагане на регламента REACH относно регистрация, оценка, издаване на разрешителни и ограничение в използването на химикали, увеличаване на обученията, както и отделяне на един ден годишно за празнуване и насърчаване работата на експертите по здраве и безопасност при работа.

15. съдействаме за разширяване на ЕС като започнем да работим с организации от Турция и Западните Балкани (вкл.Албания).

16. подкрепим процеса на справедлива и устойчива глобализация, включително на споразумения с ЕС за сътрудничество (но не непременно всички двустранни търговски споразумения, особено това с Колумбия), както и работата в тясно сътрудничество с МКП (Международна Конфедерация на Профсъюзите) и Консултативния Съвет на сидикатите (TUAC) към ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие).

17.насърчим Европейския социален модел като положителен и устойчив модел за световното развитие и ще провеждаме кампании, съвместно с МКП, за промотиране на синдикалните права в световен мащаб.

18.подкрепим Пан Европейския Регионален Съвет (PERC), между-регионалните дейности в Европа, както и синдикатите и социалния диалог в региона Euromed; ще насърчим задълбочване на отношенията със синдикалните организации от Африка, Северна и Латинска Америка и Азия.

19. настояваме за правото на стачка на база транснационални въпроси и ще оказваме натиск за създаване на специализиран съдебен състав /камара/ по трудови въпроси в Съда на Европейските общности.

20. максимално използване на набора от средства, които са на разположение на ЕКП, за подобряване на въздействието от синдикалния Дневния ред на Европейско равнище, т.е. посредством употреба на кампании, мобилизация, институциите на ЕС, работодателите и социалния диалог, съюзниците в лицето на гражданското общество, Тристранната Среща на Високо Равнище , както и външните отношения на ЕС.