Днес, 24 септември 2021 г., се проведе междинна конференция по проект BG05M9OP001-1.051-0007-C01 “Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия” на Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Събитието бе открито от президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, след което бяха направени две презентации. В първата – ръководителят на проекта и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис представи напредъка на проекта по отношение на реализираните до момента дейности и постигнатите от тях резултати. Във втората презентация, представена от Валери Апостолов, бе направена предварителна оценка на въздействието на разработените иновативни инструменти и „зелени модели“.

В конференцията участие взеха: екипът по управление на проекта, представители на браншовите структури от 10-те икономически сфери, представители на АИКБ – партньор при изпълнението на проекта, на ИА „ГИТ“ – асоцииран партньор и на управляващия орган от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Форумът се проведе онлайн на платформата ZOOM, като модератор беше конфедерален секретар Нели Христова-Боянова.

 

“Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.