Днес, 24 септември 2021 г., се проведе междинна конференция по проект BG05M9OP001-1.051-0007-C01 “Подкрепа за повишаване адаптивността […]
„България е страната с най-висока енергийна бедност в целия ЕС. Енергийно бедните хора в страната ще се […]